Hudba na papieri

Hudba na papieri

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Hudba na papieri

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa základných škôl, piaty ročník

Vzdelávacie oblasť: umenie a kultúra, výtvarná výchova

Kľúčové kompetencie:

 

 1. Komunikačné kompetencie
 2. Osobnostné a sociálne kompetencie
 3. Kultúrne povedomie a vyjadrovanie
 4. Psychomotorické kompetencie
 5. Pracovné kompetencie

 

 

Hlavný cieľ:

Zaznamenať prostredníctvom improvizovanej akčnej maľby prežívanie hudby.

Špecifické ciele:

- kognitívny: realizovať rôzne spôsoby záznamu hudby, vedieť vysvetliť pojem partitúra, grafická partitúra, kompozícia

-afektívny: prostredníctvom zážitku vyjadriť vlastné postoje k tvorivej činnosti a umeniu

-psychomotorický: vytvoriť improvizovanú maľbu záznamu hudobných skladieb

Prostredie: škola, trieda, výtvarný ateliér

Forma a počty: 2 vyučovacie hodiny, individuálna, skupinová

Trvanie: 90 minút

 

Anotácia:

Vyučovacia jednotka inšpirovaná výtvarnými tendenciami, prostredníctvom ktorých sa snažili vizuálni umelci zaznamenať zvuk cez výtvarné médium. Vyučovacia jednotka má výrazné medzipredmetové vzťahy s hudobnou výchovou. Umelec Milan Grygar sa rozhodol obohatiť kresbu o zvuk novými tvorivými prístupmi. Je autorom akustických kresieb, ktoré vznikali na princípe rytmu. Najprv využíval zvuk odláčania predmetov jednou rukou, neskôr to bol pohyb predmetov, ktoré boli schopné samostatného pohybu. Akustické kresby sú papiere pokryté odtlačkami predmetov namáčaných do čierneho tušu, ku ktorým si autor zároveň púšťal záznam zvuku nahratý počas ich vytvárania. Akustické kresby prešli do performančných akcií a vznikali živé kresby. Postupne sa autor začal venovať hmatovým kresbám. Tu sa prejavila symbióza pohybu, zvuku a kresby. Autor stál za obrazom a tvoril bez prítomnosti zraku, len cez otvory v papieri. Veľkosť kresby určovalo rozpätie umelcových rúk. Milan Grygar realizoval grafické partitury, niektoré boli zhudobnené.

Tieto výtvarné podnety pomôžu rozšíriť žiakom znalosti o súčasnom výtvarnom umení a pomôžu rozvíjať vizuálnu gramotnosť a kultúrne kompetencie.

Potrebný materiál: tabuľa, zvukové nahrávky, počítač, dataprojektor, učebnica výtvarnej výchovy pre piaty ročník, vodové farby, nádoba na vodu, guľaté štetce, špongia, pracovný odev, igelit na lavicu, kartičky s panáčikmi emócií

Opis postupu realizácie:

 1. V úvode vyučovacej hodiny učiteľ môže viesť so žiakmi motivačný rozhovor na tému: Je možné zachytiť – zaznamenať hudbu vizuálne pomocou výtvarných vyjadrovacích prostredkov?
   
 2. Učiteľ predstaví žiakom prostredníctvom videí tvorbu vizuálneho umelca Milana Grygara, na ktorých žiaci uvidia, akým spôsobom umelec pretavuje zvuk do výtvarného diela. Medzi ďalšie inšpiračné zdroje môžu patriť výtvarné diela umelcov: Dezider Thóth, Milan Adamčiak.
   
 3. Vytváranie zvuku, rytmu, prostredníctvom pečiatky. Po vzhliadnutí videa učiteľ rozdá drevené pečiatky a papier každému žiakovi. Určia si smer aktivity. Jedenkrát si namočia pečiatku do misky s farbou, ktorú im učiteľ podáva, aby tým usmernil žiakov, kto má nasledovať. Začiatok aktivity: prvý rytmus urobí učiteľ, hneď ako ho dokončí, pridáva sa žiak z prvej lavice. V dohodnutom smere sa postupne zapájajú všetci žiaci. 
   
 4. Učiteľ nadviaže na predošlú aktivitu, vyzve žiakov, aby pracovali s informáciámi v učebnici výtvarnej výchovy. Oboznámi ich s možnosťami znázorniť hudbu vo výtvarnom umení. Demoštruje to na výtvarných dielach Dezidera Tótha, Milana Grygara a Dicka Higginsa. Zároveň žiakov zoznámi s pojmami: partitúra, grafická partitúra a kompozícia. Učiteľ vedie so žiakmi rozhovor o dielach Dezidera Tótha. Spoločne sa zamýšľajú nad názvami jeho diel, učiteľ vyzýva žiakov, aby vytvorili ďalšie názvy podľa toho, ako na nich diela pôsobia. Pri ďalších dvoch autoroch poukáže na vizuálnu stránku diel a proces tvorby, ktorý bude neskôr cieľom ich tvorivej činnosti.
   
 5. Pri druhej výtvarnej aktivite vysvetlí žiakom postup realizácie. Žiaci majú ľubovoľný výber farieb, môže byť náhodný, alebo môže vyjadrovať ich dojem z hudby. Žiaci si pripravia pomôcky: vodové farby, nádobu s vodou, guľaté štetce, 4 výkresy veľkosť A4. Na výkresoch vytvoria záznamy hudby tvorenej odlišnými hudobnými nástojmi.
   
 6. Učiteľ žiakom pustí hudobnú ukážku huslí. Žiaci si uchopia papier ako husle, štetce namáčajú do ľubovolných farieb a napodobňujú pohyb sláčika po husliach.
   
 7. Druhý hudobný nástroj, ktorý žiaci napodobňujú, je bubon. Žiaci vezmú dva štetce, vlasovú časť namáčajú do farby a napodobňujú údery paličiek na budon.
   
 8. Pri tretej hudobnej ukážke zaznie hudba gitary. Žiaci uchopia papier ako gitaru a prstami, na ktorých je farba, napodobňujú pohyb hry na gitare.  
   
 9. Posledná ukážka je klavírna skladba, žiaci vytvoria farebné odtlačky prstov na výkrese napodobňovaním klavírnej hry.
   
 10. Po dokončení činnosti si žiaci uložia práce do skupín podľa hudobných nástrojov.
   
 11. Učiteľ vedie rozhovor so žiakmi o ich tvorivých postupoch a pocitoch pri tvorbe.
   
 12. Žiaci majú vlastnými slovami vyjadriť, čo je to partitúra. Prostredníctvom rozhovoru žiakov motivuje k ďalším možnostiam zaznámenávania zvuku vo výtvarnom umení.

Hodnotenie žiakov: 

Žiaci môžu použiť pri sebahodnotení panáčika s príslušným výrazom emócie. K tomu slovne opíšu, ako sa  im podarilo zvládnuť hudobnú improvizáciu, zachytenie dojmov a pocitov z hudby pomocou výtvarných vyjadrovacích prostriedkov. Objasnia výber panáčika, prípadne môžu použiť aj viacerých panáčikov. Prvý môže začať učiteľ, aby žiakov motivoval k vysloveniu pocitov. Učiteľ ocení tvorivý prístup žiakov k danej problematike a môže nasledovať písomné hodnotenie.

 

Poznámky pre učiteľa:

Pri hudobných ukážkach voliť krátke výstižné ukážky jednotlivých hudobných nástrojov.

Po záverečnom hodnotení a prezentácii výtvarných prác žiakov môže učiteľ spolu so žiakmi prepojiť výtvarné práce do jedného celku a tak vznikne nová grafická partitúra. Následne žiaci môžu vymyslieť názov grafickej partitúry pomocou metódy brainstorming. Aktivita môže pokračovať hudobnými improvizáciami.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

V prípade, že chce učiteľ rozvíjať ďalej hudobnú tematiku v rámci výtvarného umenia, môže siahnuť po téme synestézie vo výtvarnom umení, hlavný inšpiračný zdroj Vasilij Kandinskij.

 

Autor/Zdroj: Mgr. Slávka Gécová, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Bratislava

Mgr. Jana Helíková, učiteľka, Základná škola s materskou školou Kľačany, atestačná práca na 1. atestáciu s názvom Využitie aktivizujúcich metód vo výtvarnej výchove

 

Ďalšie zdroje: (cit. 25. 3. 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=3VxpOjTrVOU&feature=emb_rel_end

https://www.youtube.com/watch?v=cth3xgjwBqs

https://vitalplus.org/vytvarnik-milan-grygar-od-krasy-nikdo-neutece/

 

Príloha na stiahnutie:

Fotodokumentácia výtvarných prác