učiteľ druhého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Motivácia na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Bádateľsky orientované vyučovanie

Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

Lektor: 
Mgr. Eva Suchožová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Lektor: 
PaedDr. Viera Šándorová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Edupage v práci učiteľa

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie žiakov počas výučby v domácom prostredí

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Slovné hodnotenie žiakov - priebežné a záverečné

Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Pozitívne hodnotenie žiakov - práca s chybou

Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Stop motion animácie ako súčasť výučby počítačovej grafiky

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Gamifikácia a využívanie počítačových hier vo vyučovaní informatiky

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Základy nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov prírodovedných a technických predmetov

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Stratégie a nástroje formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov pre školskú prax

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie žiakov so špecilnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Aktivitu je možné realizovať počas vyučovania, v školskom klube detí alebo aj doma ako bádateľskú činnosť. Ak sú deti doma, môžu si aktivitu rozdeliť na dve časti podľa individuálnej dĺžky schopnosti sústrediť sa. Cieľom aktivity je vlastnou bádateľskou činnosťou sformulovať trojuholníkovú nerovnosť. V závere je vhodné, aby žiaci (deti) mohli prezentovať svoje zistenia, obhájiť svoj názor.

Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Prezentované aktivity smerujú k využitiu didaktických hier a činností, ktoré podporujú kompetencie riešiť problémy a kritické myslenie aj v domácom prostredí. Učiteľ môže aktivity jednoducho prispôsobiť úrovni a vekovej kategórii žiaka, jeho potrebám a záujmom.

Edukačná činnosť je určená žiakom 6. ročníka ZŠ s VJM ,vhodná na osvojovanie si časti slovnej zásoby na tému zdravie. Je použiteľná v domácom prostredí, nevyžaduje si PC, internet. Úlohu by mali žiaci zvládnuť samostatne. Zodpovedá požiadavkám ŠVP.

V období, keď sa žiaci učia sami doma, je priestor a čas pre žiakov, aby sa venovali správnemu čítaniu geografického textu s porozumením.

Tvorba učebných úloh pre domáce učenie sa žiakov

Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Aktivity sledovania médií sú zamerané na rozvoj kritického myslenia pri vnímaní mediálnych správ a odhaľovanie predpojatostí v nich obsiahnutých. Ukazujú, ako rôzne typy médií vyberajú a podávajú informácie ovplyvnené vlastným uhlom pohľadu a prioritami. Odkrývajú tiež účastníkom fakt, že žiadna správa, ktorá k nám prichádza, nie je celkom objektívna, je vždy viac alebo menej ovplyvnená názorom a hodnotami spoločnosti, ktorou je šírená.
Aktivity je možné využiť v domácom učení.

Cieľom výtvarnej edukácie a predmetu výtvarná výchova je rozvoj osobnosti žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie, tvorivosti i analytického myslenia. Pri výbere výtvarných techník a postupov musí učiteľ výtvarnej výchovy zohľadniť zručnosti žiakov. Aplikovaná výtvarná technika by mala byť zameraná na splnenie nastavených edukačných cieľov, na riešenie daného výtvarného problému, priblíženie výtvarného jazyka k žiakovi a na rozvoj osobnosti žiakov. Sekundárnym cieľom aplikovaných výtvarných techník môže byť aj rozvoj špecifických zručností a schopností žiakov, a to rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky, environmentálneho cítenia atď. Kolážové techniky z tohto hľadiska tvoria špeciálnu skupinu výtvarných techník, ktoré sa často využívajú aj v arteterapii. Do tejto skupiny patrí aj výtvarná technika asambláž (asemblage). Asambláž je trojrozmerné umelecké dielo zostavené z rôznych predmetov dennej spotreby, ktoré umelci často spájali do nečakaných, často náhodných kombinácií. Dôležitú rolu a veľkú obľubu nachádza v dadaizme a surrealizme. Významne sa táto výtvarná technika uplatnila aj v období pop-artu, ktorý vo výtvarnom umení dosiahol najväčší rozkvet v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Pop-artisti vo svojej práci používali aj odpadové materiály.
Žiaci majú za úlohu vytvoriť asambláž na tému zvieratá. Pri vytváraní kompozície môžu použiť aj predlohu (fotografie zvierat). V tomto prípade budú mať možnosť odpozorovať proporcie zvierat.

Táto aktivita bola realizovaná v triede u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (mentálne postihnutie variant A). Pôvodný postup výtvarnej techniky asambláž bol preto zjednodušený. Žiaci nemuseli lepiť alebo iným spôsobom spojiť predmety na podklad, stačilo ich poskladať do kompozície. Zvolený postup sa osvedčil, keďže
žiaci sa vedeli sústrediť na prácu a počas celej činnosti boli motivovaní. Počas vyučovacej hodiny vytvorili viac variantov, ktoré boli zachytené fotoaparátom v mobilnom telefóne.

Vzdelávacia aktivita je zameraná na kódovanie a dekódovanie informácií, uvažovanie o algoritmoch, hľadanie a nachádzanie algoritmického riešenia problémov. Žiaci poznajú vzťahy medzi jednotlivými typmi informácií, poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť. Aktivita zasahuje aj do predmetu matematika v oblasti základných matematických operácií.

Aktivita rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie ako učiť sa učiť, riešiť problémové situácie. Rozvíja logické a kritické myslenie na základe stanovených cieľov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Súčasťou kultúry pri publikovaní je aj rešpektovanie autorských práv. Jednou z ciest, ako v súčasnosti legálne získať alebo zverejniť vlastné diela, je aj použitie Creative Commons (CC) licencií. Aktivita prináša námet, ako sprístupniť žiakom základné informácie o CC licenciách, a jednoduché úlohy v pracovnom liste na analýzu licenčných podmienok.