učiteľ druhého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Vzdelávacia aktivita je zameraná na úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Využíva prepojenie matematických a prírodných zákonitostí, ktoré sú súčasťou sveta okolo nás.

Samotná Fibonacciho postupnosť nie je obsahovou náplňou učiva základnej školy, ale v jej jednoduchej grafickej podobe ju dokážu pochopiť už žiaci 5. ročníka.

Aktivita rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie ako predstavivosť, tvorivosť, kritické myslenie a logické myslenie.

Využitie aktivity je možné aj v rámci domácej prípravy, aj bez PC.

Aktivita predstavuje príklady práce s textom alebo nahrávkou na precvičovanie zručnosti čítanie a počúvanie s porozumením v prostredí triedy, kde majú žiaci rôznu úroveň ovládania jazyka. Ponúka návrh diferenciácie cvičení a úloh tak, aby podporovali autonómiu učiaceho sa a zároveň upevňovali schopnosti pracovať v tíme a toleranciu medzi žiakmi.

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na podporu žiakov vo vzájomnej interakcii a  improvizácii. Cieľom prezentovanej aktivity je zaujímavým spôsobom rozvíjať u žiakov, ktorí sú na elementárnej jazykovej úrovni, tvorenie otázok a odpovedí týkajúcich sa koníčkov. Aktivita vhodne rozvíja u žiakov všetky štyri spôsobilosti: čítanie a počúvanie s porozumením, písanie aj hovorenie.

Aktivity je možné realizovať v rámci vyučovacích hodín občianskej náuky v  základnej škole v 6. ročníku – v tematickom celku MOJA RODINA. Vychádzajúc z obsahového štandardu, žiaci si osvojujú pravidlá a normy spoločenského spolunažívania. Dokážu kriticky analyzovať život vo  svojej rodine, rozlišovať príbuzenské vzťahy a pomenovať svojich príbuzných. Rozlišujú členov svojej rodiny, členov svojich priateľských skupín, vedia vymenovať nielen svojich susedov, ale aj posúdiť ich prípadné nevhodné správanie.

Aktivity realizujeme citlivo, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam, vychádzajúc z rôznych rodinných pomerov detí.

Mediálna výchova v praxi

Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Mária Onušková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

V aktivitách nápadov je obsiahnutý stručný rozsah praktického uplatnenia, ako sa hospodárne správať k životnému prostrediu a poznávať spôsoby nadobudnutia finančného príjmu a sporenia.

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu v základných školách

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Motivácia na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Edukačná aktivita sa zameriava na rozvoj samostatného písomného prejavu, upevnenie štruktúry „I can ...“ a precvičenie slovnej zásoby z témy povolania. Aktivita sa dá využiť aj na precvičovanie v domácom prostredí.

Aktivity je možné realizovať v rámci vyučovacích hodín občianskej náuky v základnej škole v 6. ročníku – v tematickom celku moja rodina. Vychádzajúc z obsahového štandardu si žiaci osvojujú pravidlá a normy spoločenského spolunažívania. Dokážu kriticky analyzovať život vo svojej rodine, navrhovať práva a povinnosti členom rodiny.

Aktivity realizujeme citlivo, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam, vychádzajúc z rôznych rodinných pomerov detí.

Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Lektor: 
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Edukačná aktivita je zameraná na rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov: nácvik priamej verbálnej komunikácie s konkrétnym cieľom, rozvíjanie efektívnej komunikácie a na rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov: schopnosť aktívne počúvať, vedieť diferencovať svoje postoje a názory, akceptovať názory druhých, rozvíjať kreativitu.

Vzdelávacia aktivita je využiteľná vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda, podoblasť: Prírodné javy – magnetizmus, ktorej cieľom je rozvíjať procesuálnu stránku poznávania prírody – dieťa sa venuje skúmaniu prírodných javov, opisuje, ako a kedy vybrané prírodné javy prebiehajú

Čítanie s porozumením v cudzích jazykoch sa javí často ako problém na všetkých úrovniach. Na jeho rozvoj je potrebné trénovať aplikovanie rôznych stratégií a čiastkových spôsobilostí (subskills), medzi ktoré nepochybne patrí vyvodenie významu neznámych slov, porozumenie explicitne daných informácií, porozumenie implicitne daných informácií, pochopenie vzťahov v rámci viet, pochopenie vzťahov medzi časťami textu cez lexikálne kohézne prostriedky, pochopenie vzťahov medzi časťami textu cez gramatické kohézne prostriedky, rozlíšenie hlavnej myšlienky od vedľajších detailov, skimming, scanning atď. Prezentovaná edukačná aktivita je zameraná na pochopenie vzťahov medzi časťami textu cez lexikálne kohézne prostriedky a rozvíjanie dedukcie významu neznámych lexikálnych jednotiek.

Vyučovacia jednotka zameraná na prepojenie dvoch výtvarných techník akvarelovej maľby a papierovej koláže. Výnimočnosť tohto prevedenia spočíva v tom, že si žiaci najprv musia sami vytvoriť základný farebný papier na koláž. Po zaschnutí nimi namaľovaného papiera ho postupne budú trhať a vytvárať kompozíciu kolážovej krajiny.

Prezentovaná aktivita slúži na rozvoj, príp. diagnostikovanie komplexnej koordinačnej schopnosti žiakov zábavným spôsobom.

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Képzőművészeti alkotások nonverbális elemzésének lehetőségei - Možnosti interpretácie výtvarného diela

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Výtvarné techniky na rozvoj vizuálnej gramotnosti

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Képzőművészeti technikák - Výtvarné techniky

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Edupage v práci učiteľa

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Vzdelávacia aktivita je zameraná na netradičné riešenie matematických operácií s celými číslami, rovnako aj so zlomkami. Pomocou dominových tabličiek, ktoré nahrádzajú jednotlivé číslice (1 tablička = 2 číslice) alebo zlomky (1 tablička = 1 zlomok) žiaci riešia úlohy na sčítanie a odčítanie zlomkov, násobenie prirodzených čísel. Žiaci majú vymedzené možnosti v rámci výberu číslic od 0 po 6 a vytvárajú si vlastný algoritmus riešenia jednotlivých úloh. V prípade potreby majú žiaci v prílohe B možnosť vyrobiť si dominové tabličky.

Aktivita rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie ako sa učiť učiť, riešiť problémové situácie. Rozvíja logické a kritické myslenie na základe cieľov stanovených Štátnym vzdelávacím programom.

Využitie aktivity je možné v rámci domácej prípravy, ale aj na samotnú hru DOMINO.

Prezentované aktivity sa zameriavajú na samostatnú prácu žiakov – formou projektov a úloh podporujúcich kreatívne myslenie a písomný prejav žiaka.