Patríme k sebe?

Patríme k sebe?

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Patríme k sebe?

Cieľová skupina: od 2. ročníka ZŠ

Vzdelávacia oblasť: bez obmedzenia

Kľúčové kompetencie:

komunikačné, osobnostné a sociálne

Kognitívny cieľ:

Identifikovať spoločný znak rôznych pojmov.

Afektívny cieľ:

Dodržiavať vopred zadané pokyny učiteľa.

Psychomotorický cieľ:

Pohybom po triede vyhľadať spolužiakov držiacich kartičky s navzájom korešpondujúcimi pojmami.

 

Prostredie: trieda, učebňa...

Formy: hromadná

Trvanie: kým žiaci neutvoria požadované skupiny

Počty: všetci žiaci triedy

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Zámerom tejto didaktickej hry je na základe preukázania vedomostí jednoduchým spôsobom vytvárať skupiny žiakov na následnú skupinovú (kooperatívnu) prácu. Jej výhodou je prirodzené vytváranie skupín bez direktívnej intervencie učiteľa.

Potrebný materiál: pripravené kartičky s pojmami patriacimi do určitých logických skupín

Opis postupu realizácie:

Každý žiak si vyžrebuje jednu kartičku a prechádza sa po triede. Kartičku si žiaci držia pred sebou tak, aby na ňu každý videl. Úlohou žiakov je bez slova nájsť spolužiakov, ktorí majú kartičky s pojmami obsahovo patriacimi k sebe. Didaktická hra sa končí utvorením skupín žiakov so správnymi kartičkami a hodnotením z pohľadu žiakov a učiteľa.   

Poznámky pre učiteľa:

Pri vysvetľovaní pravidiel didaktickej hry zdôrazniť ich dôkladné dodržiavanie, najmä jej realizáciu bez verbálnej komunikácie, pričom dovoleným pohybom je iba chôdza.

Podstatou didaktickej hry je samotné vytvorenie skupín na základe správneho priradenia, nie to, ktorá skupina bude vytvorená prvá. Nepraktizovať túto didaktickú hru ako súťažnú.

 

Príklad pojmov na kartičkách:

1. ucho sluch zvuk hudba

2. oko zrak farba svetlo

3. jazyk chuť soľ cukor

4. nos čuch zápach vôňa

5. koža hmat chlad dotyk

 

Pojmy na kartičkách majú súvisieť s témou, ktorá bude predmetom ďalšej práce vo vytvorených skupinách.

Pripraviť kartičky pre všetkých žiakov triedy.

Pri absencii niektorých žiakov ubrať rovnaký počet kartičiek rovnomerne zo skupín pojmov ešte pred žrebovaním, neskôr budú niektoré skupiny/skupina pracovať v nižšom počte. V prípade tohto javu mať pripravený alternatívny plán pre ďalšiu prácu v oklieštených skupinách.

Počet obsahovo korešpondujúcich slov prispôsobiť počtu žiakov, aký v skupinách chceme mať.

Autor: Mgr. Jozef Bernát, učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

Zdroj: vlastný