Ľudová povesť

Ľudová povesť

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Ľudová povesť

Cieľová skupina: žiaci 5. ročníka ZŠ

Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
Výkonový štandard:

Optimálny:

Žiak

 • dokáže plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýcha, artikuluje a dodržiava spisovnú výslovnosť,
 • dokáže vysvetliť pojmy ľudová povesť,
 • dokáže na základe analýzy vytvoriť dejovú osnovu literárneho diela,
 • dokáže na základe analýzy prerozprávať obsah literárneho diela,
 • dokáže na základe analýzy určiť hlavné a vedľajšie postavy diela,
 • dokáže na základe analýzy sformulovať hlavnú myšlienku literárneho diela,
 • dokáže vyjadriť svoj čitateľský zážitok a uviesť, čo ho vyvolalo,
 • dokáže vymyslieť povesť viažucu sa na konkrétne miesto v regióne, historickú udalosť alebo postavu.

Minimálny:

Žiak

 • dokáže s pomocou učiteľa a po predchádzajúcej príprave nahlas čítať umelecký text,
 • dokáže reprodukovať definície pojmov ľudová povesť,
 • dokáže s pomocou učiteľa prerozprávať obsah literárneho diela,
 • dokáže vyjadriť svoj čitateľský zážitok.

Kľúčové kompetencie:

používať kognitívne operácie; formulovať svoj názor; vytvárať a reflektovať vlastnú identitu; vytvárať vlastný hodnotový systém.

 

Predmetové kompetencie
1. Nahlas a plynulo čítať umelecký text.

2. Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.

3. Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.

4. Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou.

5. Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela.

6. Sformulovať vlastné hodnotenie diela.

7. Vytvoriť krátky umelecký text.

Hlavný cieľ

Špecifické ciele:

 • Nahlas a plynulo čítať text.
 • Vysvetliť pojem ľudová povesť.
 • V texte určiť znaky ľudovej povesti.
 • Vytvoriť dejovú osnovu.
 • Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela.
 • Sformulovať hlavnú myšlienku literárneho diela.
 • Vyjadriť svoj čitateľský zážitok a uviesť, čo ho vyvolalo.
 • Vyhľadať v texte informácie, rozumieť prečítanému textu.
 • Ohodnotiť sa na základe stanovených kritérií.
 • Plánovať proces svojho učenia sa.

Prostredie: domáce

Forma a počty: individuálna forma

Trvanie: individuálne, max. po stanovení dátumu.

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

V čase, keď sa žiaci učia sami doma, je priestor na vedenie žiakov k procesu plánovania vlastného učenia sa a následného sebahodnotenia s využitím formatívneho hodnotenia.

Potrebný materiál: PC s pripojením na internet, učebnice 5. ročníka Literárna výchova, úlohy pre žiakov, odpoveďový hárok, kritériá hodnotenia pred začatím činnosti, kritériá hodnotenia po skončení činnosti, hodnotiaci hárok

Opis postupu realizácie:

Učiteľ zašle žiakom úlohy s pokynmi. Spolu s úlohami im pošle Hárok o mojom napredovaní, ktorý slúži žiakovi, aby mal prehľad o svojej činnosti. Zároveň mu pošle kritériá, podľa ktorých sa žiak bude hodnotiť. Uvedené kritériá umožnia žiakovi nastaviť si individuálne proces učenia sa podľa vlastných ambícií, schopností ap.

Žiak pošle po skončení činnosti učiteľovi informáciu o skončení svojej práce, následne mu učiteľ pošle hodnotiace kritériá, podľa ktorých sa žiak sám ohodnotí v hodnotiacom hárku a stanoví si plány, v čom sa chce zlepšiť a čo pre to chce urobiť. Dôležité je, aby žiak mal možnosť sám rozhodovať o svojom postupe, sám si bude voliť, ktoré úlohy vypracuje, čas na ich vypracovanie ap.

Poznámky pre učiteľa:

Čas na odovzdanie úloh, zadanie úloh, hodnotiace kritériá atď. si učiteľ upraví podľa vlastného uváženia.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Po skončení činnosti môže žiak napr. vypracovať jednoduchý test v prostredí kahoot, v ktorom má okrem okamžitej spätnej väzby aj možnosť opravy.

Ďalšie činnosti budú nadväzovať na témy týkajúce sa autorskej povesti a legendy.

Uvedené činnosti sa dajú použiť aj na vyučovaní v triede, učiteľ v takomto prípade môže využiť okrem individuálnej aj skupinovú formu. Dôležité je, aby celý proces učenia sa rešpektoval dispozície žiakov.

Autor: Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje:

Vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/sjl_nsv_2014.pdf

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1 – Úlohy pre žiakov

Príloha 2 – Kritériá hodnotenia pre žiakov pred činnosťou

Príloha 3 – Hárok pre žiakov na zaznamenávanie činnosti o postupe

Príloha 4 – Kritériá hodnotenia pre žiakov na sebahodnotenie

Príloha 5 – Hodnotiaci hárok