Čo je na obrázku?

Čo je na obrázku?

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Čo je na obrázku?

Cieľová skupina: žiaci základnej a strednej školy

Tematická oblasť výchovy: človek a príroda, človek a hodnoty, človek a spoločnosť, jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, umenie a kultúra, zdravie a pohyb. ŠŠI – správa s. 275, 281, 283

Kľúčové kompetencie:

1. Kompetencie na učenie sa

Žiak:

- vyberá a využíva na efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie,

plánuje, organizuje a riadi vlastné učenie,

2. Kompetencie na riešenie problémov

Žiak:

- vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému,

3. Komunikačné kompetencie

Žiak:

- formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, súvisle a kultivovane,

- účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor, vhodne argumentuje,

4. Sociálne a interpersonálne kompetencie

Žiak:

- účinne spolupracuje v skupine, pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce,

- podieľa sa na vytváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme,

- ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu požiada,

5. Občianske kompetencie

Žiak:

- rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty,

6. Pracovné kompetencie

Žiak:

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,

7. Existenciálne kompetencie

Žiak:

- objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti.

Hlavný cieľ:

Rozvíjanie predstavivosti a pozorovacích schopností žiakov.

Špecifické ciele:

  1. Kognitívny: Vysvetliť a zdôvodniť svoj výber aj s použitím argumentácie.
  2. Afektívny: Rešpektovať názor iného.
  3. Psychomotorický: Aktívne pracovať s informačným zdrojom.

 

 

 

Prostredie: školská trieda/ počítačová učebňa

Forma a počty: individuálna, skupinová

Trvanie: 15 – 25 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná na je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti detí/žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má písomnú podobu pracovného listu, či už v printovej, alebo v elektronickej verzii. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj podobu jednotlivých zadaní či minikvízu. Forma je tiež variabilná – individuálna, párová, skupinová, hromadná, klasická edukácia, aj diferencované vyučovanie.

Potrebný materiál: počítač, dataprojektor, pripojenie na internet

Opis postupu realizácie:

Na internete nájdeme zaujímavý obrázok s výraznými prvkami. Upravíme ho napríklad do štyroch rozličných podôb tzv. pixelizáciou, t. j. rozostríme ho a postupne ostrosť zvyšujeme, až pri štvrtom obrázku je všetko veľmi dobre viditeľné. Odporúčame pracovať v skupine. Žiakov je potrebné upozorniť, že dôležitú úlohu nebude mať čas, ale argumentácia a spolupráca v rámci každej skupiny.

Úlohou každej skupiny bude počas určitého časového úseku prísť na to, čo zobrazuje „rozpixelovaný“ obrázok. Dôraz kladieme nielen na pomenovanie, ale najmä na odôvodňovanie, teda žiaci nemôžu využívať úsečné odpovede, ale konkrétne argumenty aj s ich vysvetlením. Postupným prezrádzaním a odkrývaním detailov snímky zapájame nielen predstavivosť, ale môžeme vzbudiť záujem aj o menej zaujímavé/zabudnuté/nové objekty. Učiteľ má úlohu moderátora, ktorý od každej skupiny vyžaduje nielen odpoveď na to, čo sa na obrázku skrýva, ale aj kde a prečo existuje takýto objekt. Za uhádnutie môže žiak/skupina získať právo na prípravu nasledujúcej úlohy pre ostatných žiakov.

 

Poznámky pre učiteľa: Nám sa v školskej edukácii táto metóda veľmi osvedčila najmä pri rozvíjaní predstavivosti a pozorovacích schopností žiakov. Samotní žiaci si túto metódu obľúbili až do takej miery, že pripravovali obrazové hádanky pre svojich spolužiakov spontánne, no s podmienkou, že sa obrázok musel obsahom priblížiť preberanému učivu.

Možné pokračovanie, následné aktivity: podľa preberanej témy je možné pokračovať riadeným rozhovorom.

Autor/Zdroj:

BRESTENSKÁ, B. et al., 2014. Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní.

Bratislava: Univerzita Komenského. 258 s. ISBN 978-80-223-3718-2.

DŽAČOVSKÁ, S.: Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole. https://mpc-edu.sk/sites/default/files/ucebne_zdroje/PaedDr.%20Sl%C3%A1vka%20D%C5%BEa%C4%8Dovsk%C3%A1/Dzacovska_kreativita_korektura%20u%C4%8Debny%20zdroj.pdf