učiteľ druhého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Čítanie je pre žiakov v súčasnej dobe záťažou a nie je motivujúce pri získavaní poznatkov. Realizovanie rôznych aktivít na čítanie s porozumením je vhodným prostriedkom, ako u detí môžeme rozvíjať nielen ich vzťah k čítaniu a ku knihám, ale aj kritické myslenie. Zároveň čítaním slovenských rozprávok nadobúdajú žiaci aj národné povedomie. Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie tzv. čitateľskej dielne v domácom prostredí a prezentuje rôzne aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Aktivita je zameraná na získavanie a rozvíjanie kľúčových kompetencií v komunikačnej oblasti.

Aktivita je zameraná na zvládnutie učiva o elektrickej práci a elektrickom príkone. Žiaci riešením jednotlivých zadaní v pracovnom liste postupne objavujú význam elektrickej práce a elektrického príkonu v bežnej každodennej praxi.

Domáci tvorivý projekt na výrobu vlastného „ekologického“ modelu počítača zo starých kartónových krabíc, ktorý vhodne dopĺňa preberané témy z tematického celku Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia s využitím medzipredmetových vzťahov (informatika – výtvarná výchova).

Prezentované aktivity prispejú k aktívnemu vnímaniu aktuálneho problému, čím žiak získava kompetencie, ktoré vedú k zodpovednému správaniu voči sebe samému a iným. Na základe podnetu a svojich vedomostí z jazyka získa žiak aj zručnosti, návyky a postoje, ktorými primerane veku dokáže reagovať na aktuálny problém.

Cieľom je prezentovať námety aktivít, ktoré dokážu vypracovať žiaci bez prístupu na internet a bez notebooku, pričom si upevňujú učivo a tvorivo pristupujú k riešeniu zadaní. Prostredníctvom aktivít dokážeme žiaka motivovať, aktivizovať a zapojiť do individuálnej práce.

Pre deti je skúmanie a objavovanie vecí a javov prirodzené a motivujúce. Realizovanie bádateľských aktivít je vhodným prostriedkom, ako u detí môžeme rozvíjať prírodovedné a environmentálne povedomie, vzťah k ochrane prírody a pochopenie pre ochranu a šetrenie vody v praktických činnostiach. Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie bádateľskej aktivity na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti. Aktivita je zameraná na formovanie kľúčových kompetencií v oblasti schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, v oblasti komunikačných kompetencií a kompetencií realizovať výskumnú činnosť.

Vzdelávacia aktivita je zameraná na kódovanie a dekódovanie informácií, uvažovanie o algoritmoch, hľadanie a nachádzanie algoritmického riešenia problémov. Žiaci poznajú vzťahy medzi jednotlivými typmi informácií, poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť.
Aktivita zasahuje aj do predmetu slovenský jazyk, v ktorom si žiak preopakuje abecedu, spoluhlásky, samohlásky, slabiky, čo je to diakritika.
Aktivita rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie ako učiť sa učiť, riešiť problémové situácie. Rozvíja logické a kritické myslenie na základe stanovených cieľov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Prezentovaná aktivita svojím zameraním na bežnú situáciu v domácnosti (nakupovanie) a využitím autentického obsahu (ponuky obchodov) môže prispieť k rozvoju kritického myslenia žiakov, ktoré smeruje k zodpovednému environmentálnemu správaniu.

Praktická bádateľská aktivita, ktorá môže prispieť k získavaniu špecifických kompetencií žiakov, ktoré smerujú k zodpovednému environmentálnemu správaniu pri produkcii a skladovaní komunálneho odpadu.

Prezentovaná aktivita môže prispieť k získavaniu špecifických kompetencií žiakov, ktoré smerujú k zodpovednému environmentálnemu správaniu. Na základe komplexných vedomostí môžu žiaci získať aj zručnosti, návyky a postoje, ktorými môžu chrániť prírodu a zlepšovať životné prostredie prostredníctvom činností primeraných ich veku. Budú východiskom formovania pozitívneho vzťahu k svojmu okoliu, ako rozvíjania schopností proenvironmentálne myslieť a konať.

Výchovno-vzdelávacia aktivita je zameraná na rozvíjanie komunikačných schopností (aktívne počúvanie).  Aktívne počúvanie je nesmierne dôležité, pretože je vstupnou bránou pre porozumenie. V dnešnom modernom a rýchlo sa meniacom svete musia žiaci robiť oveľa viac, než len opakovať zoznam naučených činností. Očakáva sa, že budú kritickými mysliteľmi, ktorí dokážu zmysluplne počúvať, analyzovať, porovnávať a tvoriť závery.

Aktivita môže slúžiť ako úvod na zaujatie, nadviazanie kontaktu alebo počas pracovných činností na  relaxačnú prestávku. Okrem toho je zábavná a navodzuje príjemnú atmosféru.

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
prezenčne

Tradične netradičné - Vnímanie kultúrnych odkazov a ich využívanie vo vzdelávaní (Miesto konania: Revúca)

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
Mgr. Beáta Juráková
Forma podujatia: 
prezenčne

Využívanie profesijných kompetencií v praxi a tvorba atestačného portfólia

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
PaedDr. Eva Bruteničová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
Mgr. Beáta Juráková
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na tému osová a stredová súmernosť v piatom ročníku základnej školy. Cieľom aktivít je implementovať kooperatívne vyučovanie na zefektívnenie práce žiakov na hodinách matematiky, rozvíjať logické myslenie, tvorivé schopnosti žiakov a viesť ich k zodpovednosti za riešenie zadaných úloh. Učiteľ má možnosť meniť jednotlivé aktivity podľa potreby.

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
prezenčne

Hrať sa, komunikovať, učiť sa!

Lektor: 
Paul Westerloppe
Forma podujatia: 
prezenčne

"Dôsledky finančnej (ne) gramotnosti"

Lektor: 
Julian Gerhart
Michal Němec
Slavomír Štastný
Štefan Máj
Roman Fusek
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci metodického združenia, predmetovej komisie a vzdelávacej oblasti

Lektor: 
PhDr. Jarmila Verbovská
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Materinský jazyk zrkadliaci sa v pisateľských a čitateľských zručnostiach žiakov

Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Mgr. Beáta Juráková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio- Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

„Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“

Lektor: 
plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík
JUDr. Ján Hrivnák
Ing. Tatiana Prievalská Bartošová
plk. JUDr. Attila Zajonc
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK a vzdelávacej oblasti

Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
prezenčne