Práca so slovnou zásobou – pretextové aktivity

Práca so slovnou zásobou – pretextové aktivity

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Práca so slovnou zásobou – pretextové aktivity

Cieľová skupina: žiaci s úrovňou anglického jazyka A1+ a A2

Tematická oblasť výchovy: jazyk a komunikácia

Kľúčové kompetencie:

kompetencia k celoživotnému učeniu sa

 • uplatňuje rôzne stratégie učenia sa
 • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať

sociálne komunikačné kompetencie

 • dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu
 • chápe význam a uplatňuje také formy komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce

kompetencia riešiť problémy

 • je otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov

kompetencie pracovné

 • dokáže stanoviť ciele s ohľadom na svoje záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov

kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

 • dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh

Špecifické ciele:

Kognitívny

 • organizovať myšlienky a jazykové zručnosti/vedomosti pred prečítaním alebo vypočutím si textu
 • formulovať názor
 • navrhnúť riešenie problému
 • diskutovať o probléme

Afektívny

 • rešpektovať názor spolužiaka
 • správať sa v súlade so situáciou

Prostredie: škola, trieda, jazyková učebňa

Forma a počty: individuálna, skupinová, celá trieda

Trvanie: 10 – 15 minút pred prečítaním alebo vypočutím textu

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Tieto edukačné aktivity sa zameriavajú na prácu so slovnou zásobou v rámci pretextových aktivít, reagovanie na neznámu slovnú zásobu, navrhovanie a formulovanie riešenia atď. V afektívnej rovine si žiaci prehlbujú rešpekt voči partnerom v komunikácii v skupine a primerané reakcie. Žiaci sa učia pracovať s novou slovnou zásobou tak, aby ju vedeli aktívne využiť počas čítania/počúvania textu a aj neskôr vo vlastnej produkcii. Aktivity sa dajú využiť v motivačnej fáze vyučovacej jednotky.

Potrebný materiál: texty z učebnice alebo iné texty, ktoré obsahujú cieľové jazykové jednotky (pre čítanie aj počúvanie s porozumením), IKT, audio technika, papiere A4, kartičky so slovnou zásobou, „criminal record cards“

Opis postupu realizácie:

Predicting meaning

Učiteľ vyberie 5 – 8 nových lexikálnych jednotiek z textu, ktorý budú žiaci čítať alebo počúvať. Napíše ich na tabuľu alebo ich prezentuje prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. Žiaci pracujú najskôr samostatne. Prehnú napoly papier A4. Na ľavú stranu napíšu slovnú zásobu, na pravú stranu napíšu všetko, čo sa im s touto slovnou zásobou spája, ako si to predstavujú. Môžu uviesť slovo, frázu, preklad, obrázok atď. Neskôr žiaci pracujú v malých skupinách, porovnávajú, diskutujú a dopĺňajú svoje nápady. Každá skupina odovzdá učiteľovi svoje myšlienky na papieri. Žiaci si vypočujú alebo prečítajú text. Opäť v skupinách hodnotia a diskutujú svoje zistenia. Jednotlivé skupiny prezentujú svoje myšlienky.

Look, remember and complete

Zo zdrojového textu učiteľ vyberie napr. 8 slov, ktoré sú pre text kľúčové a vyjadrujú náladu textu. Pripraví pre žiakov kartičky s touto slovnou zásobou tak, aby boli na nich zaujímavo rozmiestnené (rôzne tvary, typy písma, umiestnené horizontálne aj vertikálne atď.). Žiaci pracujú v skupinách. Každá skupina dostane kartičku tvárou dole. Žiaci kartičku otočia a majú napr. 3 minúty na to, aby si tieto slová zapamätali. Učiteľ zozbiera kartičky. Potom žiaci pracujú v určenom časovom limite (napr. 2 minúty) na tom, aby si vybavili a zapísali čo najviac týchto slov. Žiaci svoje práce prezentujú. Potom opäť pracujú v skupinách. Ich úlohou je v určenom časovom limite (napr. 5 minút) doplniť tento zoznam o ďalšie slová, o ktorých predpokladajú, že sa budú v danom texte nachádzať. Žiaci si text prečítajú alebo vypočujú a porovnajú si svoje zistenia.

Criminal records

Učiteľ nakreslí na tabuľu „criminal record card“ v nasledujúcej forme: NAME: ..., PLACE OF RESIDENCE: ..., KNOWN ASSOCIATES: ..., CRIMINAL RECORD: ... Doplní do karty údaje, napr. John Smith; 3 Packer Street, London; Peter Jackson; terrorism. Upozorní žiakov, že aj slovná zásoba sa dá usporiadať do takejto karty. Príklad:

Name: fat

Place of residence: body

Known associates: cholesterol, junk food, McDonald´s

Criminal record: heart disease, ugliness

Učiteľ prezentuje žiakom cieľovú slovnú zásobu. Žiaci pracujú v skupinách a vypracovávajú karty. Nakoniec ich vystavia pre ostatných spolužiakov a prezentujú ich. Prečítajú alebo vypočujú si text, porovnajú použitie slov.

Poznámky pre učiteľa: Žiaci môžu pri niektorých aktivitách používať najlepšie monolingválne slovníky, aj online. Učiteľ počas týchto aktivít monitoruje činnosť, poskytuje pomoc. Gramatická správnosť sa nekontroluje.

Možné pokračovanie, následné aktivity: Učiteľ si môže žiacke práce odkladať a tak si vytvárať banku materiálov na budúce využitie ako príklady alebo ako zdroj ďalších aktivít, napríklad na porovnanie.

Autor/Zdroj: Mgr. Zuzana Procházková, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje:

Augarde, T.: Oxford Guide to Word Games. 2003. Second edition. Oxford: Oxford University Press.

Morgan, J., Rinvolucri, M.: Vocabulary, 2016. Oxford: Oxford University Press.

http://www.oed.com

http://www.visualthesaurus.com

http://www.wordreference.com/