Hodnoty v srdci

Hodnoty v srdci

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

Názov: Hodnoty v srdci 

Cieľová skupina: vek: 7 – 15; základné školy, školské kluby

Vzdelávacia oblasť: človek a hodnoty, človek a spoločnosť, jazyk a komunikácia; predmety: etická výchova, náboženstvo, občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra

Kľúčové kompetencie:

Aktivita je zameraná na rozvíjanie:

1. sociálnych a spoločenských kompetencií,

2. komunikačných kompetencií.

 

Ciele:

 • Rozvíjať sociálne kompetencie žiakov, rozvíjať sociálnu percepciu a emocionálnu inteligenciu: schopnosť vzájomne sa počúvať, vzájomne sa tolerovať, rozvíjať empatiu a pozitívne interpersonálne vzťahy.
 • Rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov: schopnosť vyjadrovať svoj názor, argumentovať, adekvátne reagovať vzhľadom na komunikačnú situáciu.

Prostredie: základná škola, školské kluby, CVČ, galéria, knižnica; domáce prostredie

Forma a počty: individuálna a skupinová forma práce

Trvanie: 1 – 2 vyučovacie hodiny

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Edukačná aktivita je zameraná na rozvíjanie sociálnej percepcie žiakov: vzájomného porozumenia, empatie, na zlepšenie medziľudských vzťahov, na vyprofilovanie vlastného hodnotového systému a na schopnosť pomenovať a diferencovať svoje postoje a názory v kontexte komunikačnej situácie a spoločenského koloritu.

Potrebný materiál:  vopred pripravené – tematicky zamerané puzzle – srdiečko – edukačná pomôcka, výkresy (počet podľa žiakov), nožnice, farbičky, pastelky   

Príprava pred realizáciou edukácie:

Na veľký výkres (napr. formát A2 alebo A3) nakresliť srdiečko, rozstrihnúť na polovicu. Každú polovicu rozdeliť na kúsky (puzzle) a do nich vpísať kladné ľudské vlastnosti, napr. prajnosť, láskavosť, empatia, spolupatričnosť, tolerancia a i. Potom jednotlivé polovice rozstrihať ako puzzle a uložiť do dvoch obalov, resp. na dve kôpky.

  

Opis postupu realizácie:

Práca s edukačnou pomôckou. Postupnosť:

 • Rozdeliť žiakov na dve polovice. Jednej skupine dáme pravú polovicu srdiečka, druhej skupine dáme ľavú polovicu srdiečka. V každej skupine ešte rozdelíme jednotlivé časti srdiečka tak, aby každý žiak mal časť puzzle (papierik), na ktorom je napísaná vlastnosť.
 • Každý žiak dostane jeden kúsok (alebo viac kúskov) puzzle, na ktorom bude pomenovanie kladnej vlastnosti: spolupatričnosť, tolerancia, úprimnosť, láskavosť a pod.
 • Sadneme si do kruhu tak, aby na seba členovia skupiny dobre videli. Na ľavej strane kruhu bude sedieť skupina, ktorá dostala puzzle ľavej strany srdca a na pravej strane budú sedieť tí, ktorí dostali puzzle z pravej strany srdca.
 • Každý žiak sa pokúsi verbalizovať význam slova (alebo slov) uvedeného na puzzle. Ostatní členovia skupiny ho počúvajú a môžu mu pomáhať pri objasňovaní významu slova. Učíme sa aktívnemu počúvaniu a empatii, učíme sa udržať očný kontakt. Vysvetľovanie významu slov môžeme prepojiť aj so životnými situáciami, ktoré sme prežili a v ktorých sa prejavila ľudská vlastnosť, ktorá je napísaná na papieriku. Pokúsime sa pomenovať, aký význam má v našom živote táto ľudská vlastnosť.
 • Vystriedajú sa všetci žiaci.
 • Potom sa žiaci rozdelia podľa polkruhov do dvoch skupín a každá skupina poskladá puzzle – jednu polovicu srdca. Pri skladaní môžeme aj súťažiť, ktorej skupine sa to podarí skôr. Víťazov odmeníme potleskom.
 • Potom pravú a ľavú polovicu srdca spojíme do jedného veľkého srdca.
 • Spoločne verbalizujeme, prečo je teraz srdce úplné (v celku) a akú hodnotu tvoria všetky tieto vlastnosti spolu.
 • Sumarizujeme myšlienky a vyvodíme pointu.
 • Asociujeme (prepojíme myšlienkovú niť) s vlastným životom a s hodnotovým systémom.
 • Vyvodíme hodnotu medziľudských vzťahov, hodnotu rodiny, priateľstva a pod.    
 • Každý žiak dostane výkres a vystrihne si srdiečko (podľa vlastných predstáv alebo podľa predkreslenej predlohy).
 • Do srdiečka si nakreslí/napíše všetkých ľudí, ktorých má rád, ktorých si váži, ktorí mu pomohli alebo ho inšpirovali.
 • Riadený rozhovor o tom, koho si do srdiečka nakreslili alebo napísali a argumentácia toho počinu (identifikácia skutočnosti, prečo majú jednotliví ľudia miesta v srdiečku; sprostredkovanie zažitých skúseností)

Poznámky pre učiteľa:

 • Vopred pripraviť rozstrihané srdce (puzzle), cielene si premyslieť jeho súčasti podľa toho, ako sme si nastavili ciele hodiny.   

Možné pokračovanie, následné aktivity:

 • Neverbálne imitovanie niektorých vlastností – ostatní žiaci môžu hádať, akú vlastnosť predstavuje.
 • Tvorivé písanie na vyprofilované témy – ľudské vlastnosti (príbeh, esej, úvaha).
 • Vytvorenie koláže na verbalizované témy.
 • Vytvorenie pojmovej mapy na verbalizované témy.

Autor/Zdroj: PhDr. Ingrid Nosková, PhD., učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Banská Bystrica