Ako minúť milión?

Ako minúť milión?

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Ako minúť milión?

 

Cieľová skupina: žiaci 2. stupňa základnej školy (7. – 9. roč.)

Vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť, matematika a práca s informáciami

Kľúčové kompetencie:

Sociálne a občianske kompetencie

Komunikačné kompetencie

Riešenie problémov

Pracovné kompetencie

 

 

Špecifické ciele:

  • vedieť prijímať rozhodnutia o použití peňazí na špecifické účely,
  • vysvetliť pojem konzumizmus,
  • vedieť rozlíšiť skutočné osobné potreby od nadbytku,
  • analyzovať prejavy a dôsledky sociálnej nerovnosti.

Prostredie: trieda, domáce prostredie

Forma a počty: individuálna

Trvanie: 1 vyučovacia hodina, práca doma podľa potreby

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na aktivitu, ktorá je orientovaná na prijímanie rozhodnutia o použití peňazí na špecifické ciele. Prezentujeme v nej aktivitu, ktorá je vhodná na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.1 v rámci témy 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca (pre druhý stupeň ZŠ stále platí verzia 1.1. NŠFG).

Potrebný materiál: pracovný list, papier, pero, internet

Opis postupu realizácie:

 

Oboznámime žiakov so zadaním úlohy a rozdáme im pracovné listy. Úlohou žiakov je vypracovať plán, v ktorom uvedú, ako by použili 1 000 000 € a prečo práve na vybrané účely. Dáme žiakom potrebný čas na jeho vypracovanie, najlepšie v domácom prostredí, aby si mohli dobre premyslieť, na aké účely danú sumu použijú. V pracovnom liste sú uvedené podmienky, ktoré musia pri vypracovaní úlohy splniť. K pracovnému listu žiaci vyplnia priložený dotazník týkajúci sa aktivity.

 

Ako by si minul 1 000 000 €?

Máš čas do _______________________, aby si ich všetky minul!

 

Podmienky:

1. Môžeš si kúpiť, čokoľvek si želáš, ale z každého druhu iba jeden kus (napr. nemôžeš si kúpiť dva domy, dve autá a podobne).

2. Musíš zdokladovať, na aký účel dané peniaze minieš (obrázok + reálna cena – nájdeš na internete).

3. Musíš minúť všetky peniaze (o peniaze, ktoré nepoužiješ, automaticky prídeš).

4. Za jednu položku môžeš minúť maximálne 250 000 €.

5. Svoj zoznam doplň do uvedenej tabuľky aj s cenou a prilepeným obrázkom na druhej strane s označením poradového čísla.

6. Nemôžeš prekročiť sumu 1 000 000 €.

7. Do posledného riadka tabuľky zapíš celkovú spotrebovanú sumu.

Dotazník k pracovnému listu (alebo otázky na diskusiu):

1. Ako si sa cítil/a ako milionár?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Páčilo sa ti míňať peniaze? Vysvetli.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. Bola pre teba úloha minúť milión eur ľahšia alebo náročnejšia, ako si predpokladal/a?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Keby si mal/a milión v reálnom živote, ako by si ich naozaj minul/a?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Poznámky pre učiteľa:

Táto aktivita je zaujímavou skúsenosťou pre učiteľov (rodičov) aj pre žiakov. Po oboznámení s pracovným listom žiaci hneď začnú premýšľať, na aké účely peniaze využiť. V prevažnej väčšine zamerali spotrebu na osobné potreby a záujmy. Po upriamení diskusie na tému konzumizmu a na použite peňazí na nákup vecí, ktoré naozaj potrebujeme, boli žiaci ochotnejší venovať časť peňazí ľuďom, ktorí sú v núdzi a potrebujú ich.

Autor/Zdroj: Ing. Mária Hitríková, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje:

Národný štandard finančnej gramotnosti, 2017. [online] Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dostupné z: https://www.minedu.sk/17599-sk/narodny-standard-financnej-gramotnosti-verzia-11/