Mier a konflikt

Mier a konflikt

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Mier a konflikt

Cieľová skupina: 10+

Vzdelávacia oblasť: človek a hodnoty, človek a spoločnosť, jazyk a komunikácia

Kľúčové kompetencie:

 • učiť sa učiť,
 • osobnostné a sociálne,
 • komunikačné,
 • riešenie problémov,
 • čitateľská gramotnosť,
 • globálne občianstvo.

 

Hlavný cieľ:

Pomenovať príčiny konfliktných situácií v medziľudských vzťahoch a navrhnúť ich riešenie v kontexte práce s literárnym textom.

Špecifické ciele:

kognitívny:

 • vyprodukovať nápady na určené témy,
 • identifikovať konfliktné a mierové situácie na základe textu,
 • pomenovať príčiny konfliktov,
 • navrhnúť možné riešenie konfliktov,
 • navrhnúť možné pokračovanie príbehu,

afektívny: splniť úlohu samostatne,

psychomotorický: vyplniť pracovné listy so zadanými úlohami.

Prostredie: domáca výučba, aktivita

Forma a počty: samostatná práca

Trvanie: neurčený čas

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Aktivita je určená žiakom cieľovej skupiny na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a kompetencií globálneho občana prostredníctvom práce s príbehom zo života, ktorý má lokálny charakter, no zároveň predstavuje aj vážny globálny problém.

Potrebný materiál: pracovné listy s úlohami 1, 2, 3, 4, pero

Opis postupu realizácie:

 1. Brainstorming na tému Mier a Konflikt

Pokyn: „Vyprodukuj čo najviac nápadov na tému Mier a na tému Konflikt.“

 1. Príbeh o Anne – práca s textom (príloha A, úloha 1)

Pokyn: „Pozorne si prečítaj príbeh. Vypracuj úlohu 1. (Vytipuj a napíš na čiaru 5 slov, ktoré považuješ v príbehu za najdôležitejšie. Porovnaj tieto slová s tvojimi nápadmi na tému Mier a Konflikt. Našiel si nejakú zhodu? Ak áno, zhodné slová podčiarkni.)“

 1. Kladenie otázok (príloha B, úloha 2)

Pokyn: „Prečítaj si pripravené otázky a odpovede napíš na čiaru.“

 1. Príbeh o Anne inak (príloha C, úloha 3)

Pokyn: „Ako inak by si tento príbeh nazval?“ (žiaci môžu vymyslieť aj viac názvov)

Poznámky pre učiteľa/rodiča: -

Možné pokračovanie, následné aktivity:

5. Doplnková činnosť

Pokyn: Vymysli a napíš, ako by príbeh mohol pokračovať.

Autor/Zdroj: Mgr. Eva Suchožová, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov (ROCEPO)

 

Modifikované podľa:

Suchožová, E., 2010. Využitie pracovných listov v globálnom rozvojom vzdelávaní. Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-8052-349-7                 

Prílohy na stiahnutie:

Príloha A – Úloha 1

Príloha B – Úloha 2

Príloha C – Úloha 3, doplnková činnosť 4