Kreatívne písanie v jazyku

Kreatívne písanie v jazyku

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Kreatívne písanie v jazyku

Cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ; žiaci strednej školy

Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia

Kľúčové kompetencie:

  • tvorivo a kriticky myslieť
  • dopĺňať si vedomosti a rozvíjať komunikačné jazykové činnosti a stratégie
  • vyjadriť názor a pocit

 

 

 

Hlavný cieľ:

Vytvoriť obsahom zaujímavý a výstižný písomný prejav podľa zadania.

Špecifické ciele:

  • dodržať štruktúru textu podľa naznačeného žánru,
  • opísať dej v časovom a logickom slede,
  • dodržať logickú nadväznosť krokov,
  • odôvodniť svoj postoj.

Prostredie: domáce prostredie

Forma a počty: samostatná práca

Trvanie: podľa potreby

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Predložený materiál ponúka zadania pre tvorivé písanie v materinskom a cudzom jazyku. Navrhnuté zadania je možné zadať ako domáce učenie sa – precvičenie písomného prejavu.

V materinskom jazyku ide predovšetkým o uplatnenie tvorivého písania, tvorivý prístup k spracovaniu prejavu je vhodné vnímať aj pri hodnotení prejavu.

V cudzom jazyku je nutné samozrejme zohľadniť jazykovú úroveň žiakov, hodnotiť na danej úrovni predovšetkým využitie zvládnutých jazykových prostriedkov vzhľadom na tému a žánrovú formu zadania.

Potrebný materiál: PL – zadanie úlohy, papier a pero, resp. počítač s textovým editorom

Opis postupu realizácie:

Pokyny v pracovnom liste odporúčame upraviť podľa vlastného uváženia. Je možné nechať úplne na dobrovoľnosti žiakov, koľko a ktoré zadania spracujú, alebo stanoviť minimálny počet spracovaných zadaní – napr. v časovom období jedného týždňa spracovať päť zadaní. Výber ale nechať na samotného žiaka.

Realizácia aktivity:

Žiaci spracujú písomný prejav v textovom editore a zašlú učiteľovi mailom, príp. nahrajú na určenú platformu.

Poznámky pre učiteľa:

Podľa vlastného uváženia odporúčame rozšíriť pokyny na spracovanie pre žiakov napr. ohľadom rozsahu textu.

V cudzom jazyku môžete spresniť pokyny ohľadom použitia prebratých gramatických javov, príslušnej slovnej zásoby.

Hodnotenie odporúčame zamerať na celkové dosiahnutie komunikačného cieľa písomného prejavu, hodnotiť rozsah a výstižnosť prineseného obsahu, dodržanie štruktúry textu, používanie vhodných a primeraných jazykových štruktúr.

V cudzom jazyku odporúčame uplatniť tzv. negatívne hodnotenie – počet chýb v jednotlivých stránkach písomného prejavu, ale aj tzv. pozitívne hodnotenie – štruktúra textu, kreativita prineseného obsahu, kladné hodnotenie aj napr. chybne použitých jazykových konštrukcií, ktoré na danej úrovni žiak ovládať nemusí.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Žiaci môžu sami navrhnúť zadanie na vypracovanie písomného prejavu, z ktorých učiteľ môže vytvoriť ďalšie zadania.

Autor/Zdroj: Mgr. Ľubica Korečková, učiteľka profesijného rozvoja, DP MPC Košice

Ďalšie zdroje: spracované a upravené podľa https://lehrermarktplatz.de/material/131967/kreative-schreibaufgaben-fuer-zuhause

Pre učiteľov NEJ odporúčame aj ostatné podnety na https://lehrermarktplatz.de

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1: Písomný prejav_PL_SJ

Príloha 2: Písomný prejav_PL_SJ