Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


V súvislosti s núdzovým stavom platným od 1. 10. 2020 na obdobie 45 dní sa všetky vzdelávania a odborné podujatia naplánované v tomto období budú realizovať len online formou, prípadne budú presunuté na neskoršie obdobie alebo budú zrušené.
Všetky ostané naplánované činnosti MPC zostávajú nezmenené.
Účastníkov už otvorených skupín základného modulu funkčného vzdelávania a rozširujúcich modulov funkčného vzdelávania a účastníkov skupín s plánovaným prvým stretnutím v tomto období budú kontaktovať vedúci vzdelávacích  skupín a informovať ich o podmienkach vzdelávania v online prostredí počas trvania núdzového stavu.

Cieľom prieskumu je získať informácie o spôsobe vyučovania počas pandémie COVID-19, o využívaní vzdelávacích technológií učiteľmi, o problémoch, s ktorými sa učitelia stretli, o riešeniach, ktoré prijali, a odporúčaniach, s ktorými by sa chceli podeliť. Dotazník je určený učiteľom predprimárneho, primárneho a sekundárneho vzdelávania (deti/žiaci a študenti vo veku 3 až 21 rokov).

Do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“  je v tejto fáze zapojených cca 1 000 škôl. Proces podpisovania zmlúv o spolupráci so školami a zriaďovateľmi bol najnáročnejší počas prvých dvoch týždňov, keď na generálne riaditeľstvo MPC prichádzali denne desiatky zmlúv.