Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Regionálne pracovisko MPC v Bratislave v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) usporiadali dňa 25.02.2020 pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry z gymnázií a športových škôl, ako aj zo stredných odborných škôl a konzervatórií ďalší workshop s názvom Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v spolupráci s Regionálnym pracoviskom MPC (RP MPC) v Bratislave usporiadali dňa 31.01.2020 pre školských koordinátorov a technikov zo základných škôl odborný seminár s názvom Pilotné meranie medzinárodnej štúdie PIRLS 2021. Prítomných školských koordinátorov a lektorku Mgr. Kristínu Čevorovú, PhD. z NÚCEMu privítala na pôde RP MPC učiteľka profesijného rozvoja PaedDr. Mária Onušková.

Cieľom odborného seminára bolo pripraviť učiteľov (školských koordinátorov) na realizáciu pilotného merania štúdie PIRLS 2021 vo vybraných školách.

Metodický deň s názvom Realizácia vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, konaný dňa 2. marca 2020, organizačne zastrešovalo Metodicko-pedagogické centrum regionálne pracovisko Prešov v spolupráci so školským úradom Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, pre učiteľky materských škôl patriacich do ich pôsobnosti. Zámerom metodického dňa bolo priblížiť účastníčkam obsahovú stránku vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov pre oblasť predprimárneho vzdelávania v súlade s požiadavkami ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ.

Metodicko-pedagogické centrum Trenčín v spolupráci s organizáciou NÚCEM pripravilo dvojdňové vzdelávacie podujatie s názvom Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Workshop bol určený pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry zo stredných odborných škôl, konzervatórií, gymnázií a stredných športových škôl. Lektor z Národného ústavu certifikovaných meraní Mgr. Branislav Hudcovský sa zameral na hodnotenie priebehu a výsledkov vyučovania a učenia sa žiakov, metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov a analýzu nástrojov pedagogickej diagnostiky.