Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Regionálne pracovisko MPC v Banskej Bystrici usporiadalo dňa 6. 3. 2020 odborný seminár s názvom Materinský jazyk zrkadliaci sa v pisateľských a čitateľských zručnostiach žiakov v priestoroch Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej. Odborný seminár bol zorganizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka. Cieľom seminára bolo vedieť projektovať učebné postupy zamerané na rozvíjanie písania a čítania s porozumením v materinskom jazyku podľa princípov metakognície a aktívneho učenia sa.

Regionálne pracovisko MPC v Prešove zorganizovalo v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Košickej arcidiecézy odborný seminár pod názvom „Lapbook - interaktívna kniha“. V priestoroch RP MPC sa dňa 5.3.2020 stretli učitelia náboženstva/ náboženskej výchovy, ktorí sa pod taktovkou lektorky Mgr. Zuzany Hovancovej z Diecézneho katechetického úradu z Košíc dozvedeli nielen informácie o samotnej Lapbook - interaktívnej knihe, no súčasne získali od lektorky aj poznatky o jej predstave implementácie biblického textu do vyučovania prostredníctvom ukážok práce so Sv. Písmom, napríklad tvorba squash card, ktoré budú pre zúčastnených učiteľov inšpiráciou pre následnú Biblickú olympiádu v tomto školskom roku.

Detašované pracovisko MPC v Trenčíne uskutočnilo od januára pre vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení Trenčianskeho kraja štyri odborné semináre na tému Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Cieľom odborných seminárov bolo informovať riaditeľov, zástupcov škôl a školských zariadení, a vedúcich vychovávateľov o implementácii Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe a poukázať na možnosti využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji a v atestačnom procese.

Dňa 03. marca 2020 prijalo Detašované pracovisko MPC v Trnave pozvanie Mesta Galanta na zrealizovanie odborného seminára Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie. Seminár otvorila Mgr. Lívia Gešková, z Mestského úradu v Galante. Lektorkami semináru boli Mgr. Beáta Juráková a PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. Obsah seminára tvorili legislatívne východiská uplatňovania profesijných štandardov v praxi, ich štruktúra, gradácia a možnosti ich využívania s akcentom na sebareflexiu PZ. Ďalšími témami seminára bola tvorba pracovných, či atestačných portfólií a priebeh atestačného procesu v súlade s platnou legislatívou.