Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Malé školské projekty predstavujú v súčasnosti grantové príležitosti pre školy a ich učiteľov získať na skvalitnenie vyučovacieho procesu a inovácie vo vyučovaní bez veľkej administratívnej záťaže malé granty do výšky niekoľko tisíc eur od rôznych nadačných fondov. Pre mnohých učiteľov je úspešné napísanie a následná realizácia projektu novou skúsenosťou, na ktorú zatiaľ neboli pripravovaní.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trenčíne realizovalo v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne v online prostredí odborný seminár Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) sa potvrdením o oprávnení organizovať atestácie, ktoré mu vydalo MŠVVaŠ SR dňa 21. 11. 2019, stalo atestačnou organizáciu a začalo s realizáciou atestačného procesu podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.