Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie (odborný seminár v Trnave)

Dňa 12. decembra 2019 zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Trnave odborný seminár Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie pre riaditeľov základných a stredných škôl Trnavského kraja.

Cieľom seminára bolo informovať riaditeľov škôl a školských zariadení o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

V úvode seminára zástupkyňa DP MPC v Trnave Mgr. Adriana Lančaričová informovala prítomných riaditeľov o dôvodoch organizovania seminára na posilnenie kompetencie riadiť profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov školy a školského zariadenia. Lektorkou seminára bola PaedDr. Darina Výbohová, PhD., riaditeľka sekcie profesijného rozvoja z GR MPC v Bratislave. Program seminára bol venovaný informáciám o profesijných štandardoch, tvorbe portfólií, atestáciách po novom (na základe oprávnenia na organizovanie atestácií č. 1/2019 - AT, ktoré bolo MPC vydané MŠVVaŠ SR dňa 26. 11. 2019), ako aj o ponuke vzdelávacích programov organizovaných MPC.

Súčasťou seminára bola zaujímavá diskusia k odlektorovaným témam. Účastníci prejavili veľkú spokojnosť s erudovanými odpoveďami lektorky na ich otázky z praxe, ktoré im môžu byť nápomocné pri realizácii profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri práci s profesijnými štandardami a ich využitím vo väzbe na tvorbu atestačného portfólia.

V Trnave 13.12.2019