Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Dovoľte nám, aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu a záujem o vzdelávacie a odborné aktivity, ktoré sme Vám v roku 2020 poskytovali.

V tomto predvianočnom čase a v očakávaní nového roka na chvíľu zmiernime naše pracovné tempo, oddýchnime si a naberme nové sily na plnenie nových úloh a výziev, ktoré nás v roku 2021 čakajú.

Metodicko-pedagogické centrum v roku 2020 pokračovalo v realizácii národného projektu PoP a začalo realizáciu nového národného projektu PoP II. Obidva projekty vytvorili podmienky na zabezpečenie nových pracovných miest pre pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU), členov inkluzívnych tímov (sociálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia a školskí psychológovia) a budovanie podporných tímov v  materských, základných a stredných školách, ale aj udržateľnosť projektov, na ktoré PoP a PoP II nadväzujú (udržateľnosť pracovných pozícií).

Metodicko-pedagogické centrum (MPC), atestačná organizácia, realizovalo z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu atestácie pedagogických a odborných zamestnancov formou obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky prvýkrát v online priestore.

Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) dňa 8. 12. 2020 rokovalo so sekciou štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR o zjednodušení administrácie pre školy v rámci implementácie národných projektov:

  • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
  • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II