Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Príspevok prináša niekoľko námetov pre učiteľov materských škôl na zadávanie „dištančných“ úloh deťom prostredníctvom rodičov a sociálnych sietí (Facebook). Sociálne siete sú v tomto prípade prostriedkom na to, aby sa upevnili vzťahy učiteľ- dieťa, rodič – učiteľ a rodič - dieťa .

Samozrejme, uvedomujeme si, že zadávať domáce úlohy pre predškolákov je náročné vzhľadom k ich čitateľskej gramotnosti. Deti v tomto veku iba spoznávajú význam a funkcie písaného textu, k čomu smeruje náš hlavný cieľ.

Plná verzia v SJ a MJ a omaľovánky na stiahnutie!

Frazeologizmy biblického pôvodu sa stali námetom na vytvorenie edukačnej pomôcky v rámci medzinárodnej spolupráce MPC. Spolu bolo vytvorených dvadsať ilustrovaných didaktických kariet, ktoré sa dajú využiť na všetkých stupňoch vzdelávania a v rôznych vzdelávacích oblastiach. Na podporu učebných činností a riadenie výučby v domácom prostredí je k dispozícii digitálne spracovanie súboru ilustrácií z didaktických kartičiek – Korene a hodnoty aj s čiernobielou verziou ako omaľovánky  TUNámety na využitie budú zverejnené na stránke MPC v rubrike Krátke metodické inšpirácie (KMI): https://mpc-edu.sk/kratke-metodicke-inspiracie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v období prerušeného vyučovania by sme vám radi poskytli pomoc, ako sa prispôsobiť podmienkam a plynulo sa preorientovať z vyučovania v triede na vyučovanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v usmernení ministerky školstva zo dňa 12. 3. 2020 nariadilo riaditeľom zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Vo štvrtok 5. marca 2020 sa v priestoroch Centra vedecko - technických informácií v Bratislave konal odborný seminár na tému „Dôsledky finančnej (ne) gramotnosti“, ktorý bol organizovaný MŠVVaŠ SR kanceláriou štátneho tajomníka 1 Petrom Krajňákom v spolupráci s Metodicko - pedagogickým centrom Bratislava a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Svojím obsahom bol odborný seminár určený pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl a koordinátorom pre finančné vzdelávanie na školách.