Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Regionálne pracovisko MPC v Prešove uskutočnilo 26. februára 2020 v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky odborný seminár na tému Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa. Seminár bol určený pre učiteľov základných a stredných škôl a koordinátorom finančnej gramotnosti na školách.

Dňa 25.02.2020 sa v priestoroch DP MPC v Žiline uskutočnil odborný seminár zameraný na profesijné štandardy, portfólio a atestácie s cieľom informovať vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Kritické myslenie je vnímané a užitočné pre prípravu žiakov na život ako nevyhnutná kognitívna výbava,  umožňujúca hodnotiť prijímané informácie a brániť sa manipulácii obsahov a informácií, ktoré k nám prichádzajú v podobe rôznych mediálnych výstupov (mnohé počujeme, čítame, vidíme...). Kritické myslenie je dôležitá a pre život užitočná kognitívna stratégia pre riešenie problémov, formuláciu úsudkov a rozhodovanie.

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku každoročne organizuje Komárňanské pedagogické dni. Tento rok sa uskutočnili v poradí už dvadsiate piate pod názvom „Mentálna hygiena pedagógov“. 24.februára 2020 v Dôstojníckom pavilóne počas slávnostného otvorenia organizátori ocenili spoluprácu niekoľkých organizácií. Ďakovný list dostalo i detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Komárne za prínosnú a dlhoročnú spoluprácu. Toto ocenenie prevzal Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska MPC v Komárne.