Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Kritické myslenie nám pomáha zhodnocovať získané informácie, pozerať sa na skutočnosti z rôznych uhlov pohľadu a rozvíjať argumentačné schopnosti. Kriticky mysliaci žiak si dokáže vybrať  potrebné informácie, vie prijať iný názor a svoj názor dokáže odôvodniť.

Odborný seminár ponúkol  57 pedagogickým zamestnancom možnosť rozvíjať pedagogické kompetencie v kontexte profesijného štandardu v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na projektovanie a realizáciu aplikačných úloh rozvíjajúcich kritické myslenie.

Pedagogickí zamestnanci využili začiatok školského roka na vzdelávanie. V dňoch 31. 8. a 3. 9. 2020 detašované pracovisko MPC v Trenčíne realizovalo v ZŠ s MŠ v Slatine nad Bebravou odborný seminár pod názvom Problematika šikanovania v školskom prostredí. Seminára sa zúčastnilo šestnásť pedagogických zamestnancov a vedenie školy.

V Metodicko-pedagogickom centre (MPC) sme na školský rok 2020/2021 pripravili pre jednotlivcov aj kolektívy pedagogických a odborných zamestnancov (PZ a OZ) ponuku vzdelávacích podujatí a odborno-metodickej pomoci, ktorú budeme flexibilne prispôsobovať a realizovať v závislosti od vývoja pandémie.

Detašované pracovisko MPC v Trenčíne ukončilo dňa 22. 9. 2020 formou webinára vzdelávanie venované problematike uplatňovania zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších legislatívnych predpisov v súvislosti s využívaním profesijných štandardov.