Pilotné meranie medzinárodnej štúdie PIRLS 2021 (odborný seminár)

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v spolupráci s Regionálnym pracoviskom MPC (RP MPC) v Bratislave usporiadali dňa 31.01.2020 pre školských koordinátorov a technikov zo základných škôl odborný seminár s názvom Pilotné meranie medzinárodnej štúdie PIRLS 2021. Prítomných školských koordinátorov a lektorku Mgr. Kristínu Čevorovú, PhD. z NÚCEMu privítala na pôde RP MPC učiteľka profesijného rozvoja PaedDr. Mária Onušková.

Cieľom odborného seminára bolo pripraviť učiteľov (školských koordinátorov) na realizáciu pilotného merania štúdie PIRLS 2021 vo vybraných školách. Aktivita bola zameraná na rozvoj kompetencie „Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka“, ktorá korešponduje s Pokynom ministra č. 39/2017, ktorým sa vydali profesijné štandardy.

V úvode lektorka Mgr. Kristína Čevorová, PhD. prezentovala na základe výsledkov medzinárodnej štúdie a výsledkov z predchádzajúcich rokov, čo je to PIRLS, pre koho je určený a prečo majú žiaci problémy s čitateľskou gramotnosťou. Lektorka účastníkov odborného seminára informovala o dôležitosti medzinárodného merania PIRLS a poukázala na skutočnosti, v čom sa odlišuje Testovanie 5 od merania PIRLS. Uviedla, že výsledky merania PIRLS z roku 2016 zistili u slovenských žiakov 4. ročníka základnej školy o málo nižší priemer ako bol priemer OECD a rovnaký priemer ako mala EÚ pričom zdôraznila, že 7 % žiakov nezvládlo najjednoduchšie úlohy a to, nájsť explicitne uvedenú informáciu v texte. Zároveň lektorka informovala zúčastnených, že žiaci ľahšie vedia pracovať s beletristickými textami ako informačnými oproti iným krajinám a porozprávala, ako vyzerajú úlohy v medzinárodnom meraní PIRLS. 

V druhej časti odborného seminára nasledovali informácie o priebehu pilotného testovania medzinárodného merania PIRLS v daných školách, kde nájdu školskí koordinátori informácie, čo pilotné testovanie znamená pre ich školu a zdôraznila, kedy sa pilotné testovanie uskutoční a aký je harmonogram v deň pilotného testovania.

Účastníci odborného seminára aj na základe ich otázok dostali ucelené informácie o pilotnom testovaní medzinárodného merania PIRLS.