Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (workshop)

Regionálne pracovisko MPC v Bratislave v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) usporiadali dňa 25.02.2020 pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry z gymnázií a športových škôl, ako aj zo stredných odborných škôl a konzervatórií ďalší workshop s názvom Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.

Prítomných pedagógov a lektora Mgr. Branislava Hudcovského z NÚCEMu privítala učiteľka profesijného rozvoja PaedDr. Mária Onušková.

Cieľom workshopu bolo rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov slovenského jazyka a literatúry na stredných školách: hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka – poznať metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov, analyzovať nástroje pedagogickej diagnostiky.

Workshop bol rozdelený na dve časti. V úvode lektor Mgr. Branislav Hudcovský prezentoval informácie o písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Stručne predstavil kritériá hodnotenia slohových prác žiakov, poukázal pritom na rozdiely medzi hodnotením bežných písomných prác a maturitných písomných prác. Súčasťou jeho vystúpenia bola aj aktualizácia korektorských značiek, ktoré využívajú učitelia slovenského jazyka a literatúry pri oprave písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Účastníci workshopu svoje poznatky a zručnosti konkretizovali aj prostredníctvom tréningu zručnosti hodnotiteľa PFIČ na konkrétnom texte písomnej práce.

V druhej časti na základe Správy o výsledkoch EČ a PFIČ MS 2019 zo slovenského jazyka a literatúry lektor prezentoval proces vytvárania jednotlivých položiek v teste externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, analýzu jednotlivých testových položiek a parametre testu relatívneho výkonu.

Účastníci workshopu mali možnosť klásť otázky a diskutovať o svojich skúsenostiach s hodnotením internej časti maturitnej skúšky či už ako hodnotitelia alebo ako predsedovia maturitných komisií. Workshop hodnotili pozitívne a vyslovili záujem, aby sa podobné podujatia realizovali častejšie, aby si mohli konfrontovať nadobudnuté poznatky a skúseností o daných témach s inými učiteľmi či odborníkmi na dané témy.