Učitelia z Trenčianskeho kraja sa pripravovali na externú časť maturitnej skúšky

Metodicko-pedagogické centrum Trenčín v spolupráci s organizáciou NÚCEM pripravilo dvojdňové vzdelávacie podujatie s názvom Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Workshop bol určený pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry zo stredných odborných škôl, konzervatórií, gymnázií a stredných športových škôl. Lektor z Národného ústavu certifikovaných meraní Mgr. Branislav Hudcovský sa zameral na hodnotenie priebehu a výsledkov vyučovania a učenia sa žiakov, metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov a analýzu nástrojov pedagogickej diagnostiky. Workshop bol zameraný na rozvoj profesijných kompetencií a zručností učiteľov v súvislosti s realizáciou externej časti maturitnej skúšky.