Učiť sa gramatiku hrou – workshop pre učiteľov francúzskeho jazyka

Dňa 13. 1. 2020 sa v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku uskutočnil workshop pre učiteľov francúzskeho jazyka s názvom Učiť sa gramatiku hrou, ktorú  zorganizovalo Regionálne pracovisko MPC Bratislava spoločne s Francúzskym inštitútom na Slovensku.

Cieľom workshopu bolo prezentovať vhodné hrové aktivity podporujúce aktívne učenie sa žiakov, vedieť vybrať tie najvhodnejšie hry a aktivity z hľadiska plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov a využívať ich  v procese vyučovania gramatiky francúzskeho jazyka.

Workshop otvorila a účastníkov privítala PaedDr. Monika Popluhárová, učiteľka profesijného rozvoja RP MPC Bratislava a atašé Francúzskeho inštitútu na Slovensku pre spoluprácu v oblasti vzdelávania, pán Thibaut Triqueneaux, ktorý zároveň informoval účastníkov o aktivitách Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Workshop prebiehal vo francúzskom jazyku, jeho lektorka Elea Grammatico v súčasnosti  pôsobí ako lektorka francúzskeho jazyka na bilingválnom gymnáziu. V prvej časti workshopu  bola prezentovaná situácia  a jej úskalia  pri výučbe  gramatiky francúzskeho jazyka tradičným spôsobom. Prítomní učitelia mali možnosť aktívne sa zapájať a prispievať svojimi postrehmi a skúsenosťami k danej problematike.

Hlavnou náplňou workshopu boli praktické ukážky hier na precvičovanie rôznej slovnej zásoby a gramatických javov, ukážky pomôcok a ich využitie v hrách pri nácviku a osvojovaní si týchto javov alebo slovnej zásoby. Počas celého podujatia mali  učitelia priestor zdieľať svoje názory a postrehy a na základe vlastných skúseností navrhovať obmeny prezentovaných hier. Účastníci workshopu prezentovali aj hry, ktoré  používajú vo svojej pedagogickej praxi. Na záver stretnutia  lektorka spoločne s učiteľmi zhodnotili priebeh celého podujatia a učitelia vyjadrili presvedčenie, že už sa tešia na ďalšie stretnutie.

V závere podujatia boli účastníci informovaní o realizovaných i plánovaných aktivitách Metodicko-pedagogického centra v Bratislave. Z hľadiska bezproblémovej  účasti na jednotlivých podujatiach  je však potrebné  sledovať ponuku podujatí na webovom sídle MPC a využiť tak ponúkanú možnosť rozšírenia si atestačného portfólia.