Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Pozývame Vás sledovať Web – galavečer Zlatá Klapka 2020 už tento štvrtok 23.4.2020 od 17:00 hod na www.zusjanaalbrechta.eu.

Celoslovenská súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  ktorú organizuje Základná umelecká škola J. Albrechta v Bratislave-Petržalke a oceňuje najlepšie audiovizuálne dielka žiakov v rôznych kategóriách. Metodicko-pedagogické centrum v rámci tohto podujatia oceňuje pedagógov, pod ktorých pedagogickým vedením a pomocou audiovizuálne diela žiakov vznikli.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mimoriadne zložitej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu, ktorá vážne zasiahla aj oblasť vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z marginalizovaných rómskych komunít, je žiaduce spojiť naše sily a uplatniť ľudský i odborný potenciál pedagogických zamestnancov na pomoc a uľahčenie vzdelávania tejto cieľovej skupiny žiakov.

Keďže aktuálne prebieha výučba v domácom prostredí online a učitelia profesijného rozvoja nemajú možnosť aktívne sa zúčastňovať priameho vzdelávania, metodické odporúčania Rómskeho vzdelávacieho centra (ROCEPO) sú určené najmä ...

V súčasnej krízovej situácii boli výukové programy spoločnosti  Didakta.sk  usmernením Ministerstva školstva SR doporučené na zabezpečenie vzdelávania dištančnou formou – z domu v čase karantény v celej SR.

Spoločnosť SILCOM Multimedia SK je popredný slovenský vydavateľ výučbových programov. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa spoločnosť rozhodla sprístupniť kompletnú ponuku výučbových programov na portáli Didakta.sk na celú dobu karantény pre učiteľov, rodičov i žiakov zadarmo.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizovalo dňa 2. apríla 2020 online prednášku spojenú s diskusiou pre študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky za účasti vyučujúcej Mgr. Karolíny Mikovej, PhD. Prednášku viedla RNDr. Mária Rychnavská, PhD., učiteľka profesijného rozvoja MPC, za účasti 29 študentov.

Študentom pripravujúcim sa na učiteľské povolanie v súlade s rámcovým študijným programom predmetu manažment školy bola prezentovaná téma: Profesijný rozvoj učiteľa.