Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Z iniciatívy European Schoolnet v Bruseli sa 28. februára 2020 uskutočnil prvý workshop o integrovanom vzdelávaní v matematike, prírodovedných a technických predmetoch (STEM). Workshop bol súčasťou európskeho projektu STE(A)M IT, ktorého cieľom je vytvoriť a otestovať konceptuálny referenčný rámec pre integrované STEM vzdelávanie, pripraviť vzdelávací program pre STEM učiteľov na základných a stredných školách a vybudovať sieť STEM konzultantov a kariérnych poradcov na školách na podporu atraktivity STEM profesií u žiakov.

Dňa 26.2.2020 sa v RP MPC Bratislava uskutočnil odborný seminár na tému Využitie virtuálno-realitných technológií a piktogramov vo výchovno-vzdelávacom procese detí a žiakov s postihnutím. Cieľom podujatia bola prezentácia využívania pokročilých postupov a technológií virtuálnej reality ako mimoriadne progresívnych technológií v kontexte HCI (Human Computer Interaction) na lepšie, ľahšie, rýchlejšie pochopenie a zatraktívnenie výučby detí s postihnutím v tých smeroch, ktoré sa vyznačujú ťažšie zvládnuteľnými konceptmi. Ďalším a nemenej dôležitým cieľom bolo aj prezentovať možnosti využívania piktogramov ako kompenzačnej pomôcky pri čítaní detí a žiakov s rôznym druhom a stupňom postihnutia.

Dňa 3. marca 2020 zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Žiline v spolupráci s Vydavateľstvom Ventures Books odborný seminár pre učiteľov anglického jazyka druhého stupňa základnej školy, strednej školy a jazykovej školy pod názvom Ako vyučovať anglickú gramatiku zábavne.

Program seminára bol zameraný najmä na rozšírenie a aktualizovanie profesijných kompetencií učiteľov anglického jazyka v oblasti práce s vybranými gramatickými štruktúrami v školskej praxi.

DP MPC Košice dňa 28.02.2020 zrealizovalo v poradí už druhý workshop pre učiteľov Špeciálnej základnej školy M.R. Štefánika v Trebišove s názvom Využitie keramickej tvorby vo vyučovacom procese. Cieľom vzdelávania bolo udržať a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na aktualizáciu vzdelávacieho a výchovného procesu v predmetoch výtvarná výchova, výchova umením, umenie a kultúra, pracovné vyučovanie a keramický krúžok. Workshop bol zameraný na prezentáciu konkrétnych technických a metodických postupov keramickej tvorby a možnosťami aplikácie spomínaných postupov do edukačného procesu.