Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Dnes 3. 9. 2020 sa na pôde RP MPC Prešov uskutočnilo stretnutie ministra školstva Branislava Gröhlinga so zamestnancami regionálneho pracoviska MPC Prešov s účasťou generálnej riaditeľky MPC Márie Rychnavskej. Stretnutie sa nieslo v priateľskej a konštruktívnej atmosfére, počas ktorého sa spoločne diskutovalo o možných návrhoch v oblasti ďalšieho vzdelávania a konkrétnej pomoci školám a školským zariadeniam. Pedagogickí zamestnanci na podnet ministra školstva pripravia návrhy týkajúce sa uvedených oblastí s ohľadom na regionálne špecifiká.

V dňoch 18. a 19. augusta 2020 sa v priestoroch detašovaného pracoviska MPC v Komárne uskutočnilo dvojdňové vzdelávanie učiteľov prvého stupňa ZŠ s VJM. Počas prvého dňa sa účastníci oboznámili s rôznymi čitateľskými stratégiami využiteľnými v nižších ročníkoch ZŠ. Druhý deň bol venovaný využitiu prvkov zážitkovej pedagogiky vo vzdelávacom procese. Aktivity obidvoch dní mali praktický charakter, čo zúčastnení učitelia veľmi ocenili.

Dňa 20. 8. 2020 zorganizovalo DP MPC v Žiline v rámci letných aktivít odborný seminár pre učiteľský kolektív Materskej školy, A. Kmeťa 15 v Žiline v jej priestoroch. Odborný seminár bol so zameraný na implementáciu inkluzívnej edukácie do procesov materskej školy. V prvej časti odborného seminára lektorka Mgr. Emília Petrovská oboznámila účastníčky s významom inkluzívnej edukácie v podmienkach materskej školy a s jej implementáciou do edukačného procesu v súlade so ŠVP a ŠkVP.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 18. augusta 2020 v rámci letných aktivít odborný seminár v Materskej škole, Hurbanova 247/5 v Bytči, ktorý bol zameraný na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti uplatňovaním metód predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy. Odborného seminára sa zúčastnilo 15 učiteliek materskej školy.