Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina organizovalo dňa 20. 02. 2020 pre učiteľov základnej školy odborný seminár s názvom Metódy a techniky kooperatívneho vyučovania. Jeho obsah bol zameraný na vybrané metódy a techniky kooperatívneho vyučovania a možnostiam vytvárania efektívnych podmienok učenia sa žiakov prostredníctvom spolupráce. V teoretickej časti si prítomní pedagógovia rozšírili vedomosti o skupinovom a kooperatívnom vyučovaní, zacielené hlavne na oblasť rozvíjania sociálnych kompetencií žiakov. Pod vedením lektorky PaedDr. Anny Šurinovej si vyskúšali konkrétne metódy a techniky kooperatívneho učenia.

Regionálne pracovisko MPC Bratislava zorganizovalo dňa 14.2.2020 odborný seminár Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie. Seminár bol špecificky zameraný na cieľovú skupinu učitelia základných umeleckých škôl Bratislavského kraja. Odborný seminár lektorsky viedla riaditeľka odboru pre pedagogické činnosti RNDr. Mária Rychnavská, PhD. Cieľom seminára bolo informovať riaditeľov/zástupcov riaditeľa základných umeleckých škôl ako aj zamestnancov základných umeleckých škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Metodicko-pedagogické centrum v priestoroch RP MPC v Prešove, dňa 21.02.2020, zrealizovalo odborný seminár pod názvom „Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka“. Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) ustanovila dátum medzinárodného dňa materinského jazyka, International Mother Language Day, na 30. konferencii v novembri 1999, kedy bola schválená rezolúcia č. 37, v ktorej boli zahrnuté odporúčania, aby sa vytvorili opatrenia na podporu mnohojazyčnosti, ...

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Košickej arcidiecézy, v priestoroch RP MPC v Prešove, dňa 21.02.2020, zrealizovalo odborný seminár pod názvom „Kniha proroka Jonáša“. Lektorom podujatia bol doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D.,PhD. z Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta z Košíc. Zúčastneným učiteľom náboženstva/ náboženskej výchovy okrem priblíženia samotnej Knihy proroka Jonáša a jeho posolstva, predstavil aj vlastnú podobu ukážok práce so Sv. Písmom, ktoré budú inšpiráciou pre následnú Biblickú olympiádu v tomto školskom roku.