Metodický deň pre pedagogických zamestnancov materských škôl

Metodický deň s názvom Realizácia vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, konaný dňa 2. marca 2020, organizačne zastrešovalo Metodicko-pedagogické centrum regionálne pracovisko Prešov v spolupráci so školským úradom Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, pre učiteľky materských škôl patriacich do ich pôsobnosti. Zámerom metodického dňa bolo priblížiť účastníčkam obsahovú stránku vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov pre oblasť predprimárneho vzdelávania v súlade s požiadavkami ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Nosnou časťou stretnutia bolo prezentovať implementáciu moderných aktivizujúcich metód, odborných a praktických rád lektorky, na dosahovanie výkonových štandardov vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Účastníčky v skupinovej forme práce mali zároveň možnosť overiť si prezentované námety vzdelávacích aktivít počas stretnutia.

Metodicko-pedagogické centrum RP Prešov, na seminári odborne garantovalo problematiku vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia prostredníctvom lektorky PaedDr. Jany Paleschovej.

V súlade s cieľom metodického dňa a s profesijnými štandardami učiteľa materskej školy, uvedenými v pokyne ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, boli u cieľovej skupiny rozvíjané kompetencie 2.1 Ovládať obsah a didaktiku predprimárneho vzdelávania a 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť kompetenčného profilu.

S priebehom metodického dňa boli účastníci spokojní, o čom svedčí aj spätná väzba v podobe zaslaného listu, v ktorom okrem iného bolo uvedené nasledovné: „Odborná pripravenosť lektorky bola na vysokej úrovni. K prezentovanej oblasti mala pripravené veľké množstvo edukačného materiálu. Vychádzala z platformy teoretických východísk  ŠVP a následne túto teóriu prezentovala prakticky prostredníctvom rozličných zaujímavých aktivít, modelových situácií a hier. Prístup k prezentácii vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, dynamika a zvolené tempo bolo primerané a časový priestor bol využitý plynule a komplexne“.

 

Spracovala: PaedDr. Jana Paleschová