Umenie Podkarpatskej Rusi

DP MPC Košice v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach realizovali ďalšiu časť zo série workshopov pre učiteľov výtvarných predmetov s názvom Umenie Podkarpatskej Rusi. Workshop sa konal v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach dňa 5. februára 2020. Jeho cieľom bolo rozšíriť a posilniť exkurzno-vzdelávaciu činnosť, podporiť rozvoj estetického cítenia modernými formami a metódami, a konštruktívnym spôsobom pomáhať učiteľom pri výbere a realizácii metód galerijnej pedagogiky. Zámerom workshopu bola zmena roly učiteľa z pozície dozoru pri návšteve galérie do roly facilitátora v galérii a súčasne zmena realizácie návštevy galérie z komentovanej prehliadky na aktívne učenie sa žiakov.

Učiteľom, pre ktorých sú galérie nedostupným miestom z hľadiska vzdialenosti a času, workshop bol zameraný na rozvíjanie kompetencie učiteľov ako pracovať s umeleckým dielom v škole. Vzdelávacej aktivity sa zúčastnili učitelia základných škôl a základných umeleckých škôl a aktívne sa zapojila aj skupina žiakov so Základnej školy s materskou školou v Spišskej Sobote spolu s pani učiteľkou. V prvej časti workshopu účastníci absolvovali komentovanú prehliadku aktuálnej výstavy pod vedením kurátora výstavy PhDr. Miroslava Klebana. Po komentovanej prehliadke aktuálnej výstavy účastníci vzdelávania v rámci workshopu participovali na rôznych formách verbálnej a neverbálnej interpretácie vybraných výtvarných diel. Vedúcimi workshopu boli Mgr. Petra Filipiaková, Mgr. Nikola Vályiová – galerijné pedagogičky VSG Košice a Mgr. Szilárd Fecsó, učiteľ profesijného rozvoja DP MPC Košice. Aktivity workshopu boli zamerané na pochopenie obsahu vystavených diel v kontexte kompozície a výtvarného jazyka. Zrealizované tvorivé aktivity galerijnej animácie a ďalšie metodické postupy boli navrhnuté tak, aby ich učitelia vedeli aplikovať priamo v edukačnom procese.