Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v tomto roku už 18. ročník iniciatívy, ktorej cieľom je podporiť jazykové vzdelávanie na Slovensku a to zviditeľňovaním a šírením výsledkov zaujímavých projektov.

Výzva na predkladanie súťažných príspevkov, do ktorej sa môžete zapojiť so svojím inšpiratívnym ukončeným projektom aj Vy, bola už spustená. Neváhajte a pošlite nám svoj súťažný príspevok elektronicky najneskôr do 5. júla 2020. 

Keďže 2020 STEM Discovery Campaign (Objaviteľská kampaň STEM 2020) sa pomaly končí (výsledky budeme zdieľať v polovici mája), radi by sme Vás informovali, že v súčasnosti otvárame ďalšiu kampaň:  2020 STEM Online Days*.

Zorganizovali ju spoločne Scientix, STEM Alliance, STEM School Label, STE(A)M IT, Impact EdTech, TIWI, SpaceEU and Amgen Teach.

Konať sa bude od konca apríla do začiatku júla.

Organizátori poskytujú široký výber online podujatí STEM, ktoré budú väčšinou voľne dostupné/sprístupnené.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v súlade s usmernením, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR, link: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/, a v záujme prevencie šírenia koronavírusu pozastavilo realizáciu vzdelávacích podujatí prezenčnou formoupripravilo pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) nové formy online vzdelávania:

  • konzultácie (okrem možnosti telefonických a emailových konzultácií ponúkame aj konzultácie v online konzultačných miestnostiach (vstúpiť do online miestnosti môžete aj ako Hosť – bez registrácie),

V špeciálnom čísle Pedagogických rozhľadov sa príspevky venujú vybraným témam a zmenám, ktoré priniesol zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Predložené číslo časopisu je zložené zo siedmich príspevkov. V prvom príspevku sa jeho autori venujú problematike profesijného rozvoja, špecificky rozvojovým potrebám a ich diagnostikovaniu, analýze a identifikácii. Druhá časť príspevku je venovaná plánovaniu profesijného rozvoja.