Štvrté stretnutie riešiteľov projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM

Dňa 23. 1. 2020 sa v Metodicko-pedagogickom centre (MPC) v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov inštitúcií podieľajúcich sa na národnom projekte Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. V poradí štvrté stretnutie k evaluačnej správe za rok 2019 viedol Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., koordinátor projektu a zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska MPC v Komárne.

Pracovný program stretnutia tvorili prezentácie čiastkových výsledkov projektu za rok 2019 vo forme správ. Za Štátny pedagogický ústav predložila správu PaedDr. Anita Halászová, za Štátnu školskú inšpekciu Ing. Adriana Vykydalová, za NÚCEM PaedDr. Nina Kubačková a za MPC PaedDr. Zuzana Farkašová. Ďalej nasledovali prezentácie troch pilotných škôl, a to ZŠ Bátorove Kosihy, ZŠ Veľký Meder a ZŠ Šamorín.

Koordinátor projektu doc. Szőköl zhodnotil doterajší priebeh projektu, resp. projektových aktivít a predstavil plánované aktivity na prvý polrok 2020. Poďakoval prítomným za prácu v uplynulom roku a zaželal im veľa síl do ďalšej práce. Stretnutie uzavrela diskusia, ktorá bola prínosom pre projektovú spoluprácu.

Prílohy: