Interaktivita v edukačnom procese s využitím Oživených učebníc (odborný seminár)

Pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, geografie, občianskej náuky a etickej výchovy v základných a stredných školách zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a Múzeum mesta Bratislavy 28. januára 2020 spoločný odborný seminár pod názvom Interaktivita v edukačnom procese s využitím Oživených učebníc.

Cieľom odborného seminára bolo rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov  základných a stredných škôl, kompetenciu realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť a kompetenciu hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.

Odborný seminár otvorili a prítomných hostí privítali za Múzeum mesta Bratislavy PaedDr. Beáta Husová a PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD. Ako prvá vystúpila zástupkyňa Múzea mesta Bratislavy Mgr. Marta Janovíčková, ktorá zdôraznila význam vzdelávania v múzeu a pripomenula, že učitelia vychovávajú potenciálnych návštevníkov múzea a následne porozprávala o príbehu Mimi z Oživených učebníc a dobe, v ktorej žila v Bratislave.  

Za Metodicko-pedagogické centrum privítala všetkých zúčastnených riaditeľka regionálneho pracoviska Bratislava PaedDr. Eva Frišová, ktorá zdôraznila, že učitelia prostredníctvom návštevy múzeí so žiakmi pozitívne ovplyvňujú ich tvorbu hierarchie hodnôt.

Následne PaedDr. Beáta Husová a PaedDr. Martina Pavlikánová PhD., predstavili projekt Oživené učebnice a posledné publikácie Remeslo má zlaté dno a Príbeh Mimi (príbeh Bratislavčanky z albumov a spomienok), ktoré nadväzujú ako šiesta a siedma učebnica  projektu Oživené učebnice. Zároveň PaedDr. Beáta Husová predstavila všetkých, ktorí participovali na vydávaní týchto publikácií, tiež recenzentky PhDr. Annu Bockovú,PhD., posudzovateľku publikácií z didakticko-historickej stránky a PaedDr. Darinu Bačovú,PhD, posudzovateľku publikácií z pedagogicko-metodického hľadiska. PaedDr. Beáta Husová a PaedDr. Martina Pavlikánová PhD., prezradili, čo bolo podnetom k napísaniu posledných dvoch učebníc. Pri prezentácií publikácie príbeh Mimi zároveň poďakovali príbuzným Mimi manželom Kučerovcom, ktorí prispeli k tvorbe uvedenej publikácie svojím rozprávaním a dokumentmi.

Okrem prezentácie projektu Oživené učebnice predstavila PaedDr.Beáta Husová limitované interaktívne programy, na ktoré sa učitelia môžu prihlásiť. Prvým z nich je program Žijú medzi nami!, ktorý sa viaže k spoločenskej téme o príbehoch ľudí bez domova a má za úlohu potlačiť ľahostajnosť k uvedenej téme. Druhým interaktívnym programom s využitím prvkov dramatizácie je (Nie sú ) Na okraji záujmu, ktorého súčasťou je rovnomenná pripravovaná výstava o spisovateľoch, ktorí žili v Bratislave ako I. Krasko, E. B. Lukáč, J. Smrek, J. G. Tajovský či J. Jesenský .

V závere prvej časti odborného seminára vystúpila zástupkyňa riaditeľky regionálneho pracoviska MPC Bratislava PaedDr. Darina Bačová, PhD., zdôraznila dôslednosť autoriek pri spracovaní tém. Príbehy v publikáciách sú písané zaujímavo a učitelia ich môžu zaradiť do edukačného procesu.

V druhej časti seminára sa učitelia rozdelili na dve skupiny, z ktorých jedna skupina sa zúčastnila workshopu, ktorý si pre učiteľov pripravili PaedDr. Darina Bačová, PhD. a PaedDr. Oľga Nestorová z RP MPC v Bratislave. V rámci workshopu mali učitelia možnosť prakticky si vyskúšať využitie textov z prezentovaných publikácií Príbeh Mimi a Remeslo má zlaté dno v pedagogickej praxi. V tejto časti podujatia sa učitelia pracovali interaktívnym spôsobom s cieľom perspektívneho využitia realizovaných vyučovacích metód v edukačnom procese. Druhá skupina učiteľov pod vedením PaedDr. Beáty Husovej a PaedDr. Martiny Pavlikánovej, PhD. navštívila ateliér. Lektorky prítomným učiteľom prezentovali, ako je možné zážitkovými metódami priblížiť históriu žiakom a zvýšiť ich záujem o túto problematiku.

Na odbornom seminári sa zúčastnilo 40 pedagógov, ktorí ocenili tematické zameranie podujatia a vyjadrili spokojnosť s konštruktívnym a prakticky osnovaným priebehom seminára.