Metodická podpora v Šahách

Spoločný školský úrad v Šahách pravidelne organizuje metodické a odborné porady, stretnutia s riaditeľmi jednotlivých škôl ale aj stretnutia pre učiteľov 19 materských a 11 základných škôl, ktoré zastrešuje. Dňa 28.1.2020 sa na pracovnej porade školského úradu svojím odborným vstupom podieľalo aj MPC prostredníctvom PaedDr. Evy Pupíkovej z detašovaného pracoviska MPC v Nitre. Odborne zastrešila program pracovného stretnutia vo väzbe na aplikáciu nových právnych noriem v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školstva. Dôraz bol kladený na plánovanie a realizovanie profesijného rozvoja a možnosti participácie MPC na tomto procese. Bola prerokovaná povinnosť škôl tvoriť a realizovať aktualizačné vzdelávanie ako aj proces adaptačného vzdelávania.

Na základe vyjadrenia PaedDr. Angeliky Révész, vedúcej  OŠMaŠ, 36 účastníkov stretnutia  dostalo odpovede na základné otázky v súvislosti s profesijným rozvojom pedagogických a odborných zamestnancov, s ktorými sa vo svojej aktuálnej praxi stretávajú.