Medzinárodný workshop o integrovanom STEM vzdelávaní

Z iniciatívy European Schoolnet v Bruseli sa 28. februára 2020 uskutočnil prvý workshop o integrovanom vzdelávaní v matematike, prírodovedných a technických predmetoch (STEM). Workshop bol súčasťou európskeho projektu STE(A)M IT, ktorého cieľom je vytvoriť a otestovať konceptuálny referenčný rámec pre integrované STEM vzdelávanie, pripraviť vzdelávací program pre STEM učiteľov na základných a stredných školách a vybudovať sieť STEM konzultantov a kariérnych poradcov na školách na podporu atraktivity STEM profesií u žiakov.

Projekt je koordinovaný European Schoolnet spolu s partnerskými inštitúciami z Talianska, Chorvátska, Portugalska a Cypru. Pracovná skupina pozostáva z delegovaných zástupcov ministerstiev školstva z 23 krajín a Slovensko v nej zastupuje Metodicko-pedagogické centrum.

Na workshope boli diskutované základné teoretické východiská integrovaného STEM vzdelávania, existujúce pedagogické prístupy a súčasná situácia v jednotlivých európskych krajinách, ako aj príklady dobrej praxe. Veľký priestor bol venovaný metodike prípravy učebných scenárov, na ktorých participujú pracovné skupiny pilotných učiteľov a ktoré budú už na jeseň po overení v praxi súčasťou online vzdelávacích kurzov dostupných pre učiteľov základných a stredných škôl.

 

Spracovala: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP