Využitie virtuálno-realitných technológií a piktogramov vo výchovno-vzdelávacom procese detí a žiakov s postihnutím

Dňa 26.2.2020 sa v RP MPC Bratislava uskutočnil odborný seminár na tému Využitie virtuálno-realitných technológií a piktogramov vo výchovno-vzdelávacom procese detí a žiakov s postihnutím. Cieľom podujatia bola prezentácia využívania pokročilých postupov a technológií virtuálnej reality ako mimoriadne progresívnych technológií v kontexte HCI (Human Computer Interaction) na lepšie, ľahšie, rýchlejšie pochopenie a zatraktívnenie výučby detí s postihnutím v tých smeroch, ktoré sa vyznačujú ťažšie zvládnuteľnými konceptmi. Ďalším a nemenej dôležitým cieľom bolo aj prezentovať možnosti využívania piktogramov ako kompenzačnej pomôcky pri čítaní detí a žiakov s rôznym druhom a stupňom postihnutia.

Odborného seminára sa zúčastnilo 28 pedagogických a odborných zamestnancov. Seminár odborne viedli doc. Ing. Branislav Sobota, PhD. vedúceho Laboratória počítačovej grafiky - LIRKIS na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a PaedDr. Mgr. Darina Petriková, PhD. špeciálna pedagogička zo Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej v Prešove, autorka metódy vzdelávania ťažko mentálne postihnutých žiakov pomocou piktogramov.

Počas seminára bol predstavený koncept experimentálneho pracoviska pre praktické overovanie týchto technológií s premietnutím ich výsledkov do špeciálnej pedagogickej praxe. Boli prezentované niektoré podporné programové a prezentačné prostriedky v tejto oblasti. Osobitná pozornosť bola venovaná najmä prepojeniu uvedených technológií s výučbovým procesom u detí a žiakov s oslabením a postihnutím. Následne boli prezentované podporné a kompenzačné pomôcky využívané vo výchovno-vzdelávacom procese detí a žiakov s poruchami čítania, s problémami v porozumení textu, detí a žiakov s postihnutím a oslabením v rôznych oblastiach, kde primárnou bola prezentácia uceleného systému piktogramov využiteľná v bežných aj špeciálnych školách a školských zariadeniach.