Informačné semináre MŠVVaŠ SR k aktuálnej legislatíve

Sekcia regionálneho školstva a sekcia legislatívno-právna v spolupráci s regionálnymi pracoviskami Metodicko-pedagogického centra (RP MPC) zorganizovali pre vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení a pre učiteľov profesijného rozvoja informačné semináre k aplikácii zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacích predpisov v praxi. Semináre sa konali 20. 1. 2020 v RP MPC Bratislava, 23. 1. 2020 v RP MPC Prešov a 24. 1. 2020 v RP MPC Banská Bystrica.

Program stretnutí pozostával z troch blokov. 1. blok bol zameraný na aplikáciu prechodných ustanovení zákona č. 138/2019 Z. z., problematiku preukazovania bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Obsahom 2. bloku boli informácie týkajúce sa priamej výchovno-vzdelávacej činnosti v nadväznosti na Nariadenie vlády č. 201/2019 Z. z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji vrátane jej aplikácie v škole/školskom zariadení.

3. blok bol venovaný vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Súčasťou blokov bola diskusia, v rámci ktorej kládli účastníci množstvo otázok.   

Informačných seminárov sa zúčastnilo spolu 332 vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení a učiteľov profesijného rozvoja.