Workshop „Netradičné formy výučby komunikácie v anglickom jazyku“

Dňa 03.02.2020 sa na RP MC Prešov uskutočnila tvorivá dielňa s názvom „Netradičné formy výučby komunikácie v anglickom jazyku“.

Tento workshop bol určený učiteľom prvého a druhého stupňa základných škôl s aprobáciou anglický jazyk. Cieľom workshopu bolo predstaviť netradičné metódy a formy výučby komunikačných zručností a navrhnúť vlastné úlohy na rozvoj tejto zručnosti spolu s vhodnou formou hodnotenia v súlade s rozvojom kľúčových kompetencií učiteľov 2.2. 2.3 a 2.4.

V prvej časti tvorivej dielne účastníci diskutovali o komunikačnej zručnosti, komunikačných kompetenciách a podmienkach ich úspešného rozvíjania. Oboznámili sa s vhodnými postupmi pre rozvoj komunikačnej zručnosti a praktickými ukážkami takýchto úloh. Súčasťou workshopu bola aj diskusia o hodnotení ústneho prejavu, možnostiach opravy chýb v ústnom prejave a formách spätnej väzby.

V poslednej časti workshopu mali účastníci priestor na prácu v skupinách a tvorbu vlastných úloh rozvíjajúcich komunikačné zručnosti s voľbou spätnej väzby a hodnotenia a ich prezentáciu.

Na záver workshopu ho učitelia kladne ohodnotili a predstavili námety na ďalšie vzdelávacie podujatia, ktoré by privítali.

Mgr. Zuzana Procházková

RP MPC Prešov