Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Detašované pracovisko MPC v Žiline dňa 04. marca 2019 zorganizovalo odborný seminár pre majstrov odborného výcviku SOŠ obchodu a služieb v Martine. Odborný seminár s názvom  Čitateľské zručnosti žiakov v odbornom výcviku a odbornej praxi  lektorovala PaedDr. Jana Tomášková, PhD. V prvej časti stretnutia lektorka vysvetlila základný pojmový aparát, ktorý sa viaže k problematike čitateľskej gramotnosti žiakov a prezentovala výsledky posledných meraní  PISA v roku 2012. Naznačila trendy rozvoja uvedenej oblasti vyplývajúce z výsledkov medzinárodných štúdií. Aplikačná časť bola dynamická, MOV pracovali s ukážkami textov a úlohami, ktoré priraďovali k procesom porozumenia. 

MPC predstavuje v rámci spolupráce s EU Schoolnet www.europeanschoolnet.org  -   akadémiami School Education Gateway Teacher academy  a  European Schoolnet Academy možnosť registrácie do dvoch nových voľne dostupných (bezplatných) kurzov pre učiteľov.

Šikanovanie – Nie v mojej triede! začína 25. marca 2019 v School Education Gateway Teacher Academy.

Vyučovanie založené na dotazovaní  v oblasti prírodných vied IBSE (opätovne v ponuke) a začína dňa 9. apríla 2019 v European Schoolnet Academy.

Regionálne pracovisko MPC Bratislava Vás pozýva na výstavu žiackych výtvarných prác zo Základnej umeleckej školy  Sekule.  Žiaci výtvarného odboru pod vedením výtvarných pedagogičiek Mgr. Eleny Sedlákovej riaditeľky školy a Mgr. Ľubice Mrázovej pripravili zaujímavé a tvorivé výtvarné práce, pri ktorých využili rozmanité výtvarné techniky. Súčasťou výstavy sú aj výtvarné práce z Plenéru 2018 s názom Farby hliny, ktoré boli vytvorené prostredníctvom prírodných pigmentov.

Záujemcovia sa môžu prísť pozrieť na vystavené diela do budovy Metodicko-pedagogického centra v Bratislave, Ševčenkova 11, Bratislava do 15.3.2019 v čase od 8.00 do 17.00 hod.

Pedagogickí zamestnanci všetkých typov škôl dňa 27. februára 2019 v DP MPC v Trenčíne pod vedením lektorky Lýdie Asani vytvárali z odpadového materiálu užitočné dekoratívne a darčekové predmety. Cieľom realizovanej tvorivej dielne bolo na základe osvedčených pedagogických skúseností lektorky rozvíjať kreativitu účastníkov pri využívaní odpadového materiálu v aktivitách so žiakmi.

Absolventi na záver stretnutia vyjadrili pozitívnu spätnú väzbu a radosť z vlastnoručne vyrobených výrobkov. Ocenili praktické zameranie seminára a odborný prístup lektorky. Navrhli organizovanie podobných tvorivých dielní s rôznym zameraním.