Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Druhý deň konferencie otvoril so svojou prednáškou zahraničný hosť Mike Thiruman  - generálny tajomník Únie singapurských učiteľov, podpredseda medzinárodnej poradenskej spoločnosti Educare a člen Výkonnej rady Singapurskej národnej kooperatívnej federácie.

Pre účastníkov následne pokračovali odborné prezentácie odborníkov z OECD a s tým spojené workshopy, kde učitelia spolupracovali  v skupinách. Zaoberali sa témami ako využívanie technológií a sociálnych médií v triede, použitie hodnotenia na podporu zručností 21. storočia, ako vytvárať kultúru profesionálnej spolupráce medzi učiteľmi či  dôležitost spätnej väzby.

Vďaka spolupráci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD, organizácii Teach for All a Metodicko - pedagogického centra sa dnes zišlo vyše 300 učiteľov z celého Slovenska a  s obrovským záujmom a entuziazmom zahájili prvý deň trojdňovej konferencie venovanej inovácii učiteľských metód, postupov výučby, vzájomnej kooperácii a profesionálnemu rozvoju.

Slávnostné otvorenie medzinárodnej konferencie Európsky učiteľ 21. storočia uviedla generálna riaditeľka Metodicko - pedagogického centra Mgr. Andrea Pálková a slávnostný príhovor mala ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

V druhom polroku školského roka 2018/2019 sa konal workshopy s názvom Fono 2 a Fono 3 – multimediálne programy na rozvíjanie komunikačných zručností a slovnej zásoby. Workshopy boli určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov (učitelia MŠ), s deťmi s poruchami reči a narušenou komunikačnou schopnosťou, s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu a podobne. FONO je súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov v multimediálnej oblasti.

V dňoch 24. – 25. 06. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov troch krajín participujúcich na projekte Vzdorujeme extrémizmu v Norimbergu (Nemecko) v rámci programu Erasmus+.

Cieľom pracovného stretnutia bolo zhodnotiť trojročnú projektovú spoluprácu a navrhnúť možnosti novej spolupráce.

Prvý deň zástupcovia krajín Nemecka, Walesu a Slovenska prezentovali výstupy a výsledky projektu vrátane identifikovania národných špecifík a zistenia z hodnotenia realizovaných vyučovacích hodín vo vybraných základných školách.