Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Regionálne pracovisko MPC Bratislava Vás pozýva na výstavu žiackych výtvarných prác zo Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava.  Na výstave sú zastúpené diela zo všetkých študijných odborov. Záujemcovia sa môžu prísť pozrieť na vystavené diela do budovy Metodicko-pedagogického centra v Bratislave,  Ševčenkova 11, Bratislava do 14.3. 2019 v čase od 8.00 do 17.00 hod.

Výstavu za RP MPC Bratislava pripravila Slávka Gécová, učiteľka kontinuálneho vzdelávania pre výtvarnú výchovu.

V dňoch 26. 2. a 27. 2. 2019 sa v priestoroch RP MPC v Prešove konalo podujatie v spolupráci so Školským inšpekčným centrom Prešov pod názvom Aktuálne otázky v riadení škôl a ŠZ z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie.

Cieľom odborného seminára bolo rozšíriť profesijné kompetencie účastníkov seminára v oblasti riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Seminár lektorovali Mgr. Slavomír Moll a Ing. Jaroslav Pisančík. Cieľovou skupinou boli vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Prešovský a Košický samosprávny kraj.

Odborný seminár Využitie aplikačných úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti detí v ŠKD zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Žiline dňa 25. februára 2019. Lektorkou podujatia bola PaedDr. Monika Gregušová.

Cieľom seminára bolo rozvíjať profesijné kompetencie vychovávateliek ŠKD v oblasti finančnej gramotnosti. V prvej časti boli prezentované aplikačné úlohy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti detí v ŠKD, vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti (verzia 1.2). Ďalšia časť seminára mala praktický charakter. Účastníčky sa oboznámili s možnosťami implementácie prezentovaných aplikačných úloh do výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa internetu sa 7. februára 2019 v Základnej škole v Kráľovej pri Senci uskutočnila prezentácia nového projektu občianskeho združenia eSlovensko pod názvom Skúsme chvíľu žiť bez internetu, telky a mobilu. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou a za účasti Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Zámerom projektu je zapojiť čo najväčší počet žiakov, ale aj učiteľov, rodičov a kolektívov škôl do projektových aktivít, ktorých cieľom je regulovať nadmerné používania informačno-komunikačných technológií vrátane mobilov a internetu.