Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Regionálne pracovisko MPC v Bratislave zorganizovalo odborný seminár a workshop pre učiteľov anglického jazyka. Lektorkou podujatia bola Mgr. Jarmila Tomanová zo spoločnosti Ventures Books.

Cieľom seminára bolo rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa anglického jazyka v oblasti práce so slovnou zásobou rôznymi metódami v školskej praxi, prácou a metódou CLIL vo vyučovaní anglického jazyka.

V prvej časti seminára sa zúčastnení učitelia oboznámili s interaktívnymi metódami a ich využitím v anglickom jazyku. Workshop bol zameraný na slovnú zásobu, na spôsoby a postupy rozvíjajúce žiacku tvorivosť.

Ako interaktívne vyučovať ? To bola hlavná téma odborného seminára pre učiteľov nemeckého jazyka, ktorý zorganizovalo Regionálne pracovisko MPC v Bratislave v spolupráci s vydavateľstvom Klett.

Cieľom podujatia bolo rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov nemeckého jazyka v oblasti práce s interaktívnou podporou učebnice v pedagogickej praxi, prácou s videami vo vyučovaní nemeckého jazyka.

Prioritnými témami, okrem interaktívnosti, boli aj metodické tipy vo vyučovaní nemeckého jazyka,  možnosti  práce s textami, audionahrávkami a aj videonahrávkami.

Dňa 17. 06. 2019 sa v priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Bratislave uskutočnil odborný seminár pod názvom Osobnosť M. R. Štefánika v edukačnom procese základných a stredných škôl, ktorý zorganizovalo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra (RP MPC) v Bratislave.

Cieľom metodického seminára bolo rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa základnej a strednej školy v oblasti realizácie výučby zameranej na osobnosť Milana Rastislava Štefánika a prezentovať metodické materiály určené pre učiteľov spoločenskovedných predmetov.

Dňa 12.júna 2019 sa v RP MPC Bratislava konal odborný seminár Riziko suicídia u detí a adolescentov – téma, o ktorej sa nehovorí. Ďalší  seminár z cyklu Zdravie a duševné zdravie.  Téma je stále tabuizovaná, ako u pedagógov, ale aj u rodičov. Samovražedné konanie neprichádza zrazu. Lektorka PaedDr. Lucia Mošková citlivo vysvetlila  účastníkom príčiny a motívy samovrážd a pokusov o samovraždu u detí a mladistvých v závislosti od veku a pohlavia. V diskusii, ktorá sa niesla vo vecnej atmosfére, odpovedala na otázky účastníčok, charakterizovala sebapoškodzovanie aj rozdiely v depresii u dievčat a chlapcov. Účasť na seminári potvrdila náročnosť témy.