Aj študenti vysokej školy boli na chvíľu účastníkmi vzdelávania

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizovalo vo svojich priestoroch v Bratislave 12. decembra 2017 odborný seminár, na ktorom sa zúčastnilo 30 študentov Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave a ich dvaja vysokoškolskí učitelia prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc. a Mgr. Adriana Nagyová, PhD.

Študenti pripravujúci sa na učiteľské povolanie v súlade s rámcovým študijným programom v predmete školský manažment absolvujú v rámci blokovej výučby odborné semináre v inštitúciách, ktoré poskytujú vzdelávanie žiakom alebo učiteľom a zisťujú kvalitu školy.

Jeden z takto zameraných odborných seminárov sa konal aj v MPC. Jeho cieľom bolo oboznámiť študentov s činnosťou MPC a umožniť im, aby si v rámci praktických aktivít vyskúšali byť účastníkmi vzdelávania. Vzhľadom na to, že všetci študenti sú budúci učitelia, v praktických aktivitách vzájomnou kooperáciou riešili problematiku formatívneho hodnotenia v procese výučby. Hľadali odpovede na otázky: Prečo realizujeme formatívne hodnotenie v procese výučby? Čo potrebujeme na to, aby sme mohli realizovať formatívne hodnotenie? Čo by sa stalo, keby sme neuplatňovali uvedené hodnotenie? Čo by pomohlo učiteľom, ale aj im, aby vo väčšej miere uplatňovali formatívne hodnotenie? Akú úlohu hrá riaditeľ pri riešení uvedenej problematiky? a pod. Odborný seminár viedla RNDr. Mária Rychnavská, PhD.

Študenti živo diskutovali, riešenia graficky zaznamenávali a otvorenými otázkami sa zaujímali aj o problematiku súčasného regionálneho školstva. Z vyjadrení študentov vyplynulo, že viacerí z nich uvažujú o učiteľstve ako o perspektívnom povolaní, niektorí dokonca aj popri štúdiu pracujú v škole napr. ako asistenti učiteľa alebo lektori anglického jazyka a boli by radi, ak by mohli byť častejšie súčasťou aj iných foriem vzdelávania. Odborníci z MPC sa tešia na ďalšiu spoluprácu s Katedrou pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave.