Pozitívne skúsenosti s deťmi z rómskych komunít

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove zorganizovalo 5. decembra 2017 odborný seminár o pozitívnych skúsenostiach z praxe pedagogických zamestnancov pracujúcich s deťmi a žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom stretnutia bolo formou prezentácií poskytnúť účastníkom základné informácie o výsledkoch komparácie výskumov z rokov 2005, 2007, 2009, 2010 a 2015 o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výchovno-vzdelávacom systéme SR a ponúknuť pozitívne skúseností z práce so spomínanou cieľovou skupinou.

 

Seminár otvorila Jarmila Verbovská, zástupkyňa pre pedagogický úsek pri RP MPC Prešov. Komparáciu prezentoval Ján Pavelčák, člen expertného tímu. Pilotné overovanie implementácie koncepcie Comenia Script v ZŠ Ivana Krasku v Trebišove priblížil účastníkom seminára Martin Farbár, zástupca riaditeľa školy. O práci v keramickom záujmovom útvare v ZŠ Veľký Šariš informovala Marta Vyrosteková Ondová. V príspevku Zdieľame dobré skúsenosti hovorila riaditeľka školy ZŠ s MŠ Terňa o edukácii detí a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v kontexte spolupráce s programom Teach for Slovakia, ktorý prezentoval Lukáš Ivica. O edukácii detí a žiakov z MRK – Zdieľame dobré skúsenosti – hovorila Zuzana Poklembová.

 

Martin Kahanec zo Súkromnej materskej školy Tobiáš, Solivar, vyzdvihol vo svojom príspevku význam a úlohu subjektov podporujúcich inkluzívny model vzdelávania. Prierezom pozitívnych skúseností a príkladov práce so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít v ZŠ Haniska pri Košiciach ukončila program odborného seminára Jana Schmötzerová, zástupkyňa riaditeľky školy.

 

Na seminári sa zúčastnilo približne 50 účastníkov, o. i. riaditelia, učitelia a pedagogickí asistenti škôl Prešovského a Košického kraja. Čestnými hosťami boli Lucia Kažimírová - poradkyňa štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR, Stanislav Cina – Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity, členovia expertného tímu pre Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výchovno-vzdelávacom systéme SR,