Globálne vzdelávanie v predmetoch

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganinovalo 8. marca odborný seminár na tému Aplikácia tém globálneho vzdelávania o aktivít pre rôzne vzdelávacie oblasti Štátneho vzdelávacieho programu.

Účastníci seminára získali informácie, aktuálne poznatky a inšpirácie ako realizovať ciele a obsah globálnej výchovy v ľubovoľných vzdelávacích oblastiach, podoblastiach a predmetoch pre rôzne cieľové skupiny detí a žiakov, od materských škôl po stredné odborné školy a gymnáziá. Na seminári DP MPC Žilina vychádzalo z potvrdenej skúsenosti, že implementácia tém globálneho vzdelávania do jednotlivých vzdelávacích oblastí a ich predmetov spôsobuje v praktickom vyučovaní problémy. V Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2017/2018 sa školám o. i. odporúča uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP a využiť pri začleňovaní tém globálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu. Súčasťou vzdelávania bol aj krátky workshop, ktorý umožnil účastníkom porovnať svoj spôsob realizácie výchovy a vyučovania s prístupmi kolegýň a kolegov.

Na seminári sa zúčastnilo takmer 40 učiteľov materských, základných i stredných škôl Žilinského kraja. Všetky otázky a témy o zosúladení aktivít globálneho vzdelávania so Štátnym vzdelávacím programom, aplikácii poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovanej aktivite, ukážky úloh a aktivít na podporu prírodovednej gramotnosti pre globálne vzdelávanie boli mimoriadne zaujímavé, poučné, potrebné na šírenie osvety medzi žiakmi. Boli veľmi praktické a dobre aplikovateľné, pretože svoje skúsenosti ponúkli viacerí praktickí učitelia formou reflexií učebných postupov zo svojich vyučovacích jednotiek. Okrem elektronických prezentácií lektorov boli k dispozícii aj propagačné materiály, metodiky a elektronické materiály na USB-kľúči zo SCKR (Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj).

Lektormi boli PaedDr. Darina Výbohová, PhD. – Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, Mgr. Štefan Folkman – Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, detašované pracovisko Žilina, Mgr. Klára Tóthová – Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, a vybraní učitelia z materských, základných a stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Odborný seminár prispel k rozvoju zručností učiteľov naprojektovať do svojich vyučovacích jednotiek problematiku globálneho vzdelávania aj po skončení Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 až 2016 v súlade so štandardami Štátneho vzdelávacieho programu. Následne sa očakáva zvýšenie povedomia o globálnych témach, ktoré sa týkajú každého jednotlivca, rozvoj kritického myslenia žiakov v týchto témach a hlbšie porozumenie oblastí a tém, ktoré sa týkajú celého sveta a osvojenie si hodnôt aktívneho globálneho občana resp. utváranie predstáv detí o ochrane prírody.