Seminár učiteľov angličtiny v Trenčíne

Vydavateľstvo Macmillan Education v spolupráci s Detašovaným pracoviskom Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Trenčíne zorganizovalo 15. marca metodický seminár z anglického jazyka. Lektorkou seminára bola Gréta Korpádiová (ELT Consultant Macmillan Education).

Cieľom seminára bolo poskytnúť učiteľom anglického jazyka základných škôl a osemročných gymnázií námety na konkrétne aktivity, ktoré výrazne zlepšujú zručnosť čítania s porozumením, čo vedie aj k plynulejšiemu vyjadrovaniu sa v anglickom jazyku. O seminár bol tradične veľký záujem, zúčastnilo sa na ňom takmer 30 učiteľov anglického jazyka. Mali možnosť zoznámiť sa s praktickými úlohami na motiváciu žiakov k čítaniu a aktiváciu slovnej zásoby a fráz s využitím vizuálnych podnetov a s technikami na dosiahnutie plynulého ústneho prejavu u žiakov. Účastníci dostali propagačný materiál priamo použiteľný na hodinách anglického jazyka.