Metodický deň v Prešove

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov (RP MPC) a detašované pracovisko Košice (DP MPC), v spolupráci s odborom školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove, organizuje 3. apríla 2018 metodický deň pre učiteľov základných škôl v ich v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Metodický deň s názvom „Ak chceme vedieť, kam kráčame, potrebujeme vedieť, kde sme“ je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov. Učitelia získajú poznatky o tvorivom písaní na hodinách anglického jazyka, čitateľskej gramotnosti, aktivizujúcich a inovatívnych metódach na hodinách biológie, dejepisu, geografie, ale aj o ich využití v oblasti výchovy v školskom klube detí.

Pre účastníkov metodického dňa sú pripravené aj ďalšie témy – kooperatívne vyučovanie v primárnom vzdelávaní, nové trendy v hudobnej výchove, využitie koláže vo výtvarnej výchove. Okrem predmetového zamerania jednotlivých tém môžu pedagogickí zamestnanci získať informácie, ako pracovať so žiakmi s nevhodným správaním i s poruchami učenia. Ďalšími témami, ktoré odznejú počas metodického dňa, sú problematika implementácie osvedčených metód práce pri formovaní inkluzívneho modelu vzdelávania a výchova k ľudským právam, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne.

Metodický deň sa bude realizovať v priestoroch RP MPC v Prešove, v základných školách a ZUŠ mesta Prešov, v telocvični Fakulty športu PU v Prešove a Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove. Lektormi sú šestnásti učitelia pre kontinuálne vzdelávanie RP MPC Prešov a DP MPC Košice, ako aj učitelia vysokých škôl.