Deti a dobrovoľníctvo – seminár v Banskej Bystrici

Ako inšpirovať deti k dobrovoľníctvu? Tomu sa venoval pracovný seminár pre vychovávateľky a vychovávateľov pod názvom Dobrovoľníctvo vo výchove mimo vyučovania (VMV). Seminár sa uskutočnil v priestoroch Regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici.

Cieľom seminára bolo získať informácie o dobrovoľníctve, jeho možnostiach a uplatnení v praxi VMV. Zúčastnilo sa na ňom 30 vychovávateliek ŠKD a CVČ z Banskej Bystrice, Zvolena, Žiaru nad Hronom. Podnetom na zorganizovanie pracovného seminára vychovávateľov bolo zapojenie MPC do prípravy dokumentu: Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Seminár zorganizovalo RP MPC Banská Bystrica v spolupráci s odborníkmi z Centra dobrovoľníctva a Katedry sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici.

Centrum dobrovoľníctva delegovalo Alžbetu Brozmanovú Gregorovú a Líviu Nemcovú ako odborných delegátov. RP MPC Banská Bystrica zabezpečilo seminár organizačne a vo štvrtom bloku pod názvom „Skúsenosti dobrej praxe v aktivitách dobrovoľníctva“ prispelo aj lektorskými vstupmi učiteľky pre kontinuálne vzdelávanie Gabriely Zábuškovej v tematikách prepojenia školského vzdelávania do praktického života: Krúžková činnosť, Tvorivé dielne, Činnosť v komunite priateľského okolia školy.

Motiváciou pre vychovávateľov bola téza dobrovoľníctva ako novej koncepcie, novej edukačnej výzvy vo VMV. Mnohí z vychovávateľov, vychovávateliek realizujú rôzne aktivity dobrovoľníckych činností, ale nedokážu ich uchopiť z odborného hľadiska napr. ako súčasti Výchovných programov. Ide o aktivity organizované buď náhodne, alebo cez iné témy.

Seminár bol vedený spôsobom učiacich sa skupín cez skupinové edukačné aktivity. Lektorky sa zamerali na tematiky: Service learning ako vyučovaciu a učebnú stratégiu, ktorej základné prvky sú prínosom pre zúčastnené strany. Definovali ju ako metódu, prostredníctvom ktorej sa deti a žiaci učia a rozvíjajú cez aktívnu participáciu v premyslene organizovanej dobrovoľníckej skúsenosti. Prítomným ozrejmili service learning ako vyučovaciu a učebnú stratégiu, ktorá integruje zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou, ako aktívnu stratégiu učenia sa založenú na službe v prospech iných s cieľom rozvoja osobnosti a formovania občianskej spoločnosti.