Využitie aplikačných úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti detí v ŠKD (odborný seminár)

Odborný seminár Využitie aplikačných úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti detí v ŠKD zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Žiline dňa 25. februára 2019. Lektorkou podujatia bola PaedDr. Monika Gregušová.

Cieľom seminára bolo rozvíjať profesijné kompetencie vychovávateliek ŠKD v oblasti finančnej gramotnosti. V prvej časti boli prezentované aplikačné úlohy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti detí v ŠKD, vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti (verzia 1.2). Ďalšia časť seminára mala praktický charakter. Účastníčky sa oboznámili s možnosťami implementácie prezentovaných aplikačných úloh do výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD.

Ukážka z aktivít realizovaných v praktickej časti seminára bude zverejnená a na stránke MPC v rubrike Krátke metodické inšpirácie.

Odborného seminára sa zúčastnilo 25 vychovávateliek. Okrem pozitívnych ohlasov vyjadrili záujem a očakávanie ponuky ďalších vzdelávacích aktivít pre túto cieľovú skupinu.