Koncepcia vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra na základe požiadaviek a cieľov inovovaného štátneho vzdelávacieho programu z roku 2015 (informačný seminár)

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov, dňa 16.10.2019, v spolupráci s Vydavateľstvom AITEC realizovalo informačný seminár s názvom „Koncepcia vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra na základe požiadaviek a cieľov inovovaného štátneho vzdelávacieho programu z roku 2015“. Cieľovou skupinou boli učitelia vyučujúci v 2. ročníku základnej školy, ktorých sa na seminári zúčastnilo v počte 41. Lektori predstavili cieľovej skupine učiteľov obsah predmetu slovenský jazyk a literatúra v zmysle požiadaviek inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre 2. ročník základnej školy. Prostredníctvom teórie, praktických aktivít a ukážok oboznámili zúčastnených pedagogických zamestnancov s efektívnymi spôsobmi využitia prezentovaných učebných materiálov, čím im umožnili rozširovať všetky profesijné kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávacia činnosť. V rámci záverečnej diskusie na základe otázok účastníci získali doplňujúce informácie k preberanej problematike, zároveň vyjadrili spokojnosť s realizovaným seminárom.   

 

Spracoval: Mgr. Jozef Bernát