Medzinárodné pracovné stretnutie projektového tímu v rámci programu Erasmus+

Metodicko-pedagogické centrum zapojené do medzinárodného projektu Vzdorujeme extrémizmu v rámci programu Erasmus+ realizovalo v dňoch 18. – 20. 02. 2019 pracovné stretnutie za účasti partnerov z Nemecka a Walesu. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v Bratislave. V rámci programu sa stretli projektoví manažéri a učitelia, ktorí na vyučovacích hodinách overujú metodické materiály rešpektujúce národné kurikulá a špecifiká krajín.

Zástupcovia projektu vzájomne diskutovali, informovali sa o skúsenostiach z overovania metodických materiálov v edukačnom procese a navrhli pracovný harmonogram na finálnu fázu projektu. Dňa 19. 02. 2019 učitelia z Nemecka a Walesu navštívili ZŠ s MŠ M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici 48 v Bratislave a zúčastnili sa na vyučovacej hodine, ktorá je súčasťou výstupov projektu a tematicky je zameraná na problematiku prevencie, extrémnych postojov a predsudkov. Na hodine bol prítomný aj zástupca zriaďovateľa školy JUDr. Michal Sygút, poverený riadením oddelenia školstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Posledný deň pracovného stretnutia spestrila interaktívna prehliadka Bratislavského hradu, ktorú lektorsky zabezpečoval Juraj Kuchárik, zamestnanec SNM-Historické múzeum, sekcia Škola v múzeu. Hostia zo zahraničia vysoko ocenili interaktívne prezentovanie historických udalostí spojené s didaktickými vstupmi, ktoré múzeum ponúka školám.