Vývoj trhu práce a požiadavky na nové kompetencie absolventov (odborný seminár)

Na odbornom seminári na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý pripravilo MPC v Trenčíne  v spolupráci s univerzitou a pracoviskom MPC v Žiline, sa vedúci zamestnanci, výchovní poradcovia a učitelia stredných škôl Trenčianskeho a Žilinského kraja zaoberali otázkami rozvoja ľudských zdrojov v súvislosti so zmenami, ktoré prinesie štvrtá priemyselná revolúcia.

V hlavnej prednáške na tému Očakávané zmeny štruktúry profesií a zručností v kontexte konceptu Priemysel 4.0 Ing. Tatiana Masárová, PhD. poukázala na predpokladané zmeny štruktúry profesií a nemalé nároky na pracovné sily, na ich odbornosť a kvalifikáciu. Pre oblasť vzdelávania to znamená výzvu na včasné reagovanie v príprave absolventov s novými zručnosťami a kompetenciami pre uplatnenie na trhu práce počas ďalších desaťročí.

Na odbornom seminári vystúpila dekanka FSEV Ing. Eva Ivanová, CSc.,  ktorá spolu s ďalšími zamestnancami fakulty predstavila moderné prístupy na získavanie praktických zručností v odborných učebniach. Seminár bol ukončený živou diskusiou, ktorej sa  v záverečnej časti zúčastnil aj rektor univerzity Doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD.

Účastníci dostali v elektronickej verzii materiály k odbornej prednáške a ďalšiu študijnú literatúru. V závere prítomní pozitívne zhodnotili odborný seminár a v spätnej väzbe navrhli ďalšie možné témy odborných stretnutí.