Virtuálno-realitné technológie súčasnosti a vzdelávanie osôb s postihnutím

Dňa 10.10.2019 sa uskutočnil informačný seminár s názvom Virtuálno-realitné technológie súčasnosti a vzdelávanie osôb s postihnutím, ktorý zorganizovalo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave. Moderátorom seminára bola PaedDr. Jana Verešová, PhD. Ako lektor podujatia sa predstavil Doc. Ing. Branislav Sobota, PhD. z Katedry počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a autor projektu KEGA 035TUKE-4/2019 s názvom Virtuálno-realitné technológie a vzdelávanie postihnutých ľudí. Následne vystúpila PaedDr. Mgr. Darina Petriková, PhD. zo Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej v Prešove, ktorá je autorkou metódy piktogramov.

Cieľom podujatia bola prezentácia využívania pokročilých postupov a technológií virtuálnej reality ako mimoriadne progresívnych technológií v kontexte HCI (Human Computer Interaction) na lepšie, ľahšie, rýchlejšie pochopenie a zatraktívnenie výučby detí s postihnutím v tých smeroch, ktoré sa vyznačujú ťažšie zvládnuteľnými konceptmi.

Počas seminára bol účastníkom predstavený koncept experimentálneho pracoviska pre praktické overovanie virtuálnych technológií s premietnutím získaných výsledkov do špeciálnej pedagogickej praxe. Ďalej boli prezentované niektoré podporné programové a prezentačné prostriedky v oblasti využívania nových technológií v praxi. Osobitná pozornosť bola venovaná prepojeniu technológií s výučbovým procesom u detí a žiakov s viacnásobným postihnutím, nakoľko je predpoklad, že sa pri využívaní prezentovaných prostriedkov dosiahne lepšie, ľahšie a rýchlejšie pochopenie bázických komunikačných metód deťmi a žiakmi s postihnutím, zvýšenie schopnosti ich správneho praktického použitia ako aj začlenenia sa do modernej informačnej spoločnosti. Prínosom seminára bola aj prezentácia čítaniek a pracovných listov na nácvik globálneho čítania prostredníctvom piktogramov.

Na seminári sa zúčastnili učitelia a vychovávatelia zo základných a stredných škôl a špeciálnych základných škôl z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho aj Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rovnako boli účastníkmi podujatia aj odborní zamestnanci škôl a CPPPaP. Celkový počet zúčastnených pedagogických a odborných zamestnancov bol 32.

Záverečná diskusia sa niesla v atmosfére prepojenia teórie s praxou a aktívnej komunikácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Výsledkom diskusie boli názory na nedostatočné možnosti a nedostupnosť prostriedkov pri výučbe žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím a u žiakov s viacnásobným postihnutím a zároveň poďakovanie účastníkov za predstavenie metódy piktogramov, ktorej využitie v praxi vidia mnohí špeciálni pedagógovia ako prínosné a prospešné.

V záverečnej otvorenej diskusii vedenej PaedDr. Janou Verešovou, PhD. z RP MPC v Bratislave vyjadrili prítomní účastníci svoje názory na možnosti uplatnenia získaných informácií v praxi. Za pozitívum účastníci stretnutia považujú skutočnosť, že sa mohli vyjadriť k téme, ktorá ich zaujíma a nie je jednotne a kvalitne metodicky spracovaná. Vyjadrili aj záujem o účasť na podobných stretnutiach, súvisiacich so špeciálno-pedagogickými témami. V prípade ďalšieho záujmu o seminár je možné kontaktovať RP MPC Bratislava.

 

PaedDr. Jana Verešová, PhD.