Aktuálne otázky v riadení škôl a ŠZ z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie (odborný seminár)

V dňoch 26. 2. a 27. 2. 2019 sa v priestoroch RP MPC v Prešove konalo podujatie v spolupráci so Školským inšpekčným centrom Prešov pod názvom Aktuálne otázky v riadení škôl a ŠZ z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie.

Cieľom odborného seminára bolo rozšíriť profesijné kompetencie účastníkov seminára v oblasti riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Seminár lektorovali Mgr. Slavomír Moll a Ing. Jaroslav Pisančík. Cieľovou skupinou boli vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Prešovský a Košický samosprávny kraj.

Cieľom Štátnej školskej inšpekcie je aktívne podporovať zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania – na základe externej evalvácie (externého hodnotenia) poskytovať objektívne zistenia o stave výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a zároveň poskytnúť informácie vo forme spätnej väzby školám a školským zariadeniam, rodičom, zriaďovateľom a ďalším zainteresovaným v oblasti vzdelávania.

PZ a OZ prejavili aktívny záujem o tému odborných seminárov, ktoré im poskytli pomoc a podporu v rámci riadenia škôl a školských zariadení. Obsahom seminárov bolo rozvíjanie spolupráce s orgánmi štátnej správy s cieľom skvalitňovať najmä riadiacu činnosť riaditeľov škôl s dôrazom na posilňovanie významu kvality výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach.

Z vyjadrení účastníkov uvádzame: „Seminár nám priniesol nové, aktuálne informácie. Mali sme možnosť vypočuť si konkrétny výklad z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie, ako v rámci riadiacich procesov pracovať a postupovať. Motivujúce boli podnety k využívaniu autoevalvačných procesov na rozvíjanie kvality vlastnej pedagogickej práce školy a na pozitívny význam vlastného hodnotenia.“