Tvorba maturitných zadaní v cudzom jazyku

Na DP MPC v Košiciach sa dňa 20. 2. 2019 uskutočnil odborný seminár k tvorbe maturitných zadaní v cudzom jazyku. Seminára sa zúčastnili učiteľky anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka zo stredných škôl Košického kraja. Lektorkou podujatia bola Mgr. Ľubica Korečková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie pre nemecký jazyk, ktorá seminár zorganizovala na základe spätnej väzby od učiteľov.

Účastníci boli oboznámení s najnovšími legislatívnymi zmenami pri tvorbe maturitných zadaní, v skupinovej práci charakterizovali obsah a formu jednotlivých častí maturitného zadania a v spoločnej diskusii hovorili aj o kritériách hodnotenia ústnej maturitnej skúšky. Všetci účastníci sa zhodli na tom, že by bolo pre učiteľov prínosom mať konkrétne kritériá hodnotenia ústnej skúšky s určitým bodovým rozpätím, z ktorého by bola určená výsledná známka.

V praktickej činnosti si účastníci overili stupnice sebahodnotenia na jednotlivých jazykových úrovniach podľa SERR a porovnávali maturitné zadania podľa jazykových úrovní. Účastníci sa dohodli na ďalšom stretnutí k oprave písomných formy MS v marci 2019.