DP MPC Nitra - diskusné semináre - Október 2019

Detašované pracovisko MPC v Nitre zrealizovalo diskusné semináre, ktorých cieľom bolo diskutovať o legislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov a o možnostiach poskytovanej služby školám a školským zariadeniam v oblasti, ktorá aktuálne rezonuje v regionálnom školstve. Lektorkami stretnutí boli  PaedDr. Darina Výbohová, PhD., PaedDr. Eva Pupíková a Mgr. Mária Pappová. Program seminára bol zostavený vo väzbe na tvorbu plánu profesijného rozvoja, ročný plán vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, aktualizačné vzdelávanie a na ponuku vzdelávacích programov, podujatí organizovaných MPC v súlade s požiadavkami regiónu.

V živej a otvorenej odbornej diskusii vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení venovali pozornosť východiskám tvorby plánu profesijného rozvoja vo väzbe na konkrétne interné dokumenty školy, možnostiam zrealizovať aktualizačné vzdelávania „šité na mieru“ v súlade s korektne analyzovanými a pomenovanými potrebami školy, školského zariadenia.

Na podujatiach v príjemných priestoroch Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v  Nitre  sa zúčastnilo 80 vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí v spätných väzbách vyjadrili úprimné poďakovanie za kvalitu sprístupnených informácií, odbornosť lektoriek a funkčný podporný materiál, s ktorým pracovali počas semináru.